Εκτύπωση
Γενικά
Καλές Πρακτικές και Πρακτικές Οδηγίες
Σχεδιασμός του έργου ψηφιοποίησης
Επιλογή Περιεχομένου
Προετοιμασία για ψηφιοποίηση
Μεταχείριση των πρωτοτύπων
Ψηφιοποίηση
Διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου
Μεταδεδομένα
Ενέργειες ανάδειξης - προβολής
Πνευματικά Δικαιώματα
Διαχείριση έργων ψηφιοποίησης

Πρότυπα
Πρότυπα κειμένου
Πρότυπα εικόνας
Πρότυπα ήχου
Πρότυπα βίντεο
Πρότυπα τρισδιάστατου περιεχομένου
Πρότυπα μεταδεδομένων
Πρότυπα ταξινόμησης και ονοματολογίας

Τεχνικές Οδηγίες

Κέντρα Αριστείας
Λογισμικό ανάδειξης
καλών πρακτικών

Βήμα Συζητήσεων
Συντελεστές
 Διαδρομή: Αρχική Σελίδα > Πρότυπα > Πρότυπα βίντεο Σύνδεση   
  Εισαγωγή
    
 

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται τα πιο δημοφιλή πρότυπα βίντεο, όπως καθορίζονται από την υποστήριξη που τους παρέχεται από τις εφαρμογές υπολογιστών. Τα πρότυπα αυτά χρησιμοποιούνται για την προβολή αρχείων κινούμενης εικόνας. Επιπρόσθετα, το βίντεο είναι ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο για την προβολή όλων των πλευρών και των λεπτομερειών ενός τρισδιάστατου αντικειμένου ή για την παρουσίαση τρισδιάστατων χώρων, χωρίς την ανάγκη δημιουργίας περιβάλλοντος εικονικής πραγματικότητας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα βίντεο περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη μελέτη.

 
Επόμενη Σελίδα

Εισαγωγή
MPEG (Motion Pictures Expert Group)
QuickTime
Real Video