Εκτύπωση
Γενικά
Καλές Πρακτικές και Πρακτικές Οδηγίες
Σχεδιασμός του έργου ψηφιοποίησης
Επιλογή Περιεχομένου
Προετοιμασία για ψηφιοποίηση
Μεταχείριση των πρωτοτύπων
Ψηφιοποίηση
Διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου
Μεταδεδομένα
Ενέργειες ανάδειξης - προβολής
Πνευματικά Δικαιώματα
Διαχείριση έργων ψηφιοποίησης

Πρότυπα
Πρότυπα κειμένου
Πρότυπα εικόνας
Πρότυπα ήχου
Πρότυπα βίντεο
Πρότυπα τρισδιάστατου περιεχομένου
Πρότυπα μεταδεδομένων
Πρότυπα ταξινόμησης και ονοματολογίας

Τεχνικές Οδηγίες

Κέντρα Αριστείας
Λογισμικό ανάδειξης
καλών πρακτικών

Βήμα Συζητήσεων
Συντελεστές
 Διαδρομή: Αρχική Σελίδα > Πρότυπα > Πρότυπ Κειμένου Σύνδεση   
  Πρότυπ κωδικοποίηση χαρακτήρων
    
 

 κωδικοποίηση χαρακτήρων σε αρχεία κειμένου πρέπει να δηλώνετၠμε σαφήνεια. Γι παράδειγμα γι αρχεία XML  κωδικοποίηση συνήθω δηλώνετၠστ αντίστοιχο σημείο τη δήλωση XML (XML declaration). Στ αρχεία HTML κၠXHTML  δήλωση XML δε είνၠυποχρεωτικ, αλλά  κωδικοποίηση χαρακτήρων πρέπει να δηλώνετၠστην τιμή το χαρακτηριστικο http-equiv ενός στοιχείο meta. Πληροφορίε γι τη κωδικοποίηση χαρακτήρων υπάρχουν στον ιστότοπο http://www.cd.tut.fi/~jkorpela/chars.html

Πληροφορίε υπάρχουν στις ακόλουθε πηγ݁:

 
Επόμενη Σελίδα

Πρότυπ κωδικοποίηση χαρακτήρων
Πρότυπα αρχείων εγγράφων