Εκτύπωση
Γενικά
Καλές Πρακτικές και Πρακτικές Οδηγίες
Σχεδιασμός του έργου ψηφιοποίησης
Επιλογή Περιεχομένου
Προετοιμασία για ψηφιοποίηση
Μεταχείριση των πρωτοτύπων
Ψηφιοποίηση
Διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου
Μεταδεδομένα
Ενέργειες ανάδειξης - προβολής
Πνευματικά Δικαιώματα
Διαχείριση έργων ψηφιοποίησης

Πρότυπα
Πρότυπα κειμένου
Πρότυπα εικόνας
Πρότυπα ήχου
Πρότυπα βίντεο
Πρότυπα τρισδιάστατου περιεχομένου
Πρότυπα μεταδεδομένων
Πρότυπα ταξινόμησης και ονοματολογίας

Τεχνικές Οδηγίες

Κέντρα Αριστείας
Λογισμικό ανάδειξης
καλών πρακτικών

Βήμα Συζητήσεων
Συντελεστές
 Διαδρομή: Αρχική Σελίδα > Τεχνικές Οδηγίε Σύνδεση   
  Τεχνικές Οδηγίε
    
 

Στ παρό κεφάλαιο περιλαμβάνεται μι λίστ με τεχνικές οδηγίε σχετικ με τη ψηφιοποίησ, πολιτιστικού κυρίως, περιεχομένου. Πρόκειτၠγι οδηγίε, πολλές απ τι οποίες υπάρχουν σε μορφ οδηγών  συνόλο εργαλείω, οι οποίες έχου εκδοθε απ δημόσιου κၠιδιωτικούς φορείς με μεγάλη εμπειρία στην ψηφιοποίησ πολιτιστικού περιεχομένου. Ορισμένο απ τους φορείς αυτούς συνιστού πρωτοπόρου στον εν λόγω τομ݁ σε ευρωπαϊκ κၠδιεθν݁ επίπεδ.

 λίστ δε είνၠσε καμι περίπτωσ εξαντλητικ κၠεπιπλέον περιορίζεται σε μεγάλο βαθμ στην ψηφιοποίησ δισδιάστατων αντικειμένων. Κάποιε απ τι παρακάτω οδηγίε αφορού σε συγκεκριμένα στάδια το κύκλου ζωής τη ψηφιοποίησης (.. διαχείριση έργω ψηφιοποίησης, σάρωση, ψηφιακ φωτογράφησ κλ). ’λλε προέκυψၠαπ συγκεκριμένα έργα ψηφιοποίησης, συνεπώ είνၠπροσανατολισμένε προς τη ικανοποίησ τω στόχων τω αντίστοιχω έργω. Το βασικό κριτήριο γι τη επιλοだτους είνၠτο γενικότερο ενδιαφέρον πο παρουσιάζουν γι τους επαγγελματίε το χώρο.

Australian Museums and Galleries Online (AMOL)

 • “reCollections: Caring for Collections Across Australia”: Handling, Transportation, Storage and Display
  Διαθέσιμ μορφ: HTML
  http://amol.org.au/recollections/6/1/index.htm
  Κατανόησ τη ευπάθειၠορισμένω πρωτοτύπων κၠτη ανάγκη γι προσεκτική μεταχείρισ τους. Αναλυτικές οδηγίε μεταχείρισης αντικειμένων αν κατηγορ߁ κၠπι συγκεκριμένα γι: χαρτ, βιβλία, φωτογραφίε, έργα τέχνης, ηλεκτρονικ μέσα, υφάσματα, σύνθετ αντικείμεν, μεταλλικ αντικείμεν, έπιπλα, κεραμικά, γυάλιν αντικείμεν κၠεμαγιέ.

Arts and Humanities Data Service (AHDS)

 • Creating and Documenting Electronic Texts: A Guide to Good Practice
  Διαθέσιμ μορφ: HTML
  http://ota.ahds.ac.uk/documents/creating/
  Περιλαμβάνει τα εξής:
  • Ψηφιοποίησ – Σάρωση κၠOCR
  • Ανάλυσ σάρωση
  • XML κၠTEI
  • Τεκμηρίωση κၠμεταδεδομένα

The British Library

 • Digital Preservation Policy
  Διαθέσιμ μορφ: PDF
  http://www.bl.uk/about/collectioncare/digpresintro.html
  Ασχολείται με τη μακροπρόθεσμ διατήρησ ψηφιακού περιεχομένου. Συγκεκριμένα, παρουσιάζε μι στρατηγική ψηφιακής διατήρησης κၠαρχ݁ γι τη διατήρησ πο θα πρέπει να πληρού οι διάφορες λύσεις γι ψηφιακ αποθήκευση.

Canadian Culture Online Program

 • Standards and Guidelines for Digitization Projects
  Διαθέσιμ μορφ: PDF
  http://www.pch.gc.ca/progs/pcce-ccop/pubs/ccop-pcceguide_e.pdf
  Αρχ݁ κၠοδηγίε γι τη δημιουργία κၠδιατήρησ έργω ψηφιοποίησης. Περιλαμβάνει:
  • Κριτήρια επιλογής περιεχομένου
  • Τύπο αρχείω
  • Αποθηκευτικά μέσα, αντίγραφ ασφαλεία, σχέδιο αντιμετώπιση καταστροφώ κၠγενικότερα θέματα ασφάλεια
  • Κατηγορίες κၠπρότυπ μεταδεδομένω
  • Οδηγίε δημιουργίၠιστοτόπω προβολής πολιτιστικού περιεχομένου
  • Πρότυπ εικόνα, ήχου, κειμένου, κλ.

Canadian Heritage Information Network (CHIN)

 • Capture Your Collections: A Guide for Managers Planning and Implementing Digitization Projects
  Διαθέσιμ μορφ: HTML, PDF
  http://www.chin.gc.ca/English/Digital_Content/Managers_Guide/index.html
  Περιλαμβάνει:
  • Σχεδιασμός το έργο
  • Νομικά ζητήματα σχετικ με τη ψηφιοποίησ
  • Καθορισμός το κόστου ενός έργο ψηφιοποίησης
  • Πρότυπ κၠοδηγίε
  • Ψηφιοποίησ
  • Συντήρησ/Διαχείριση

Colorado Digitization Project

 • General Guidelines for scanning
  Διαθέσιμ μορφ: HTML
  http://www.cdpheritage.org/resource/scanning/std_scanning.htm
  Περιλαμβάνει τα εξής ζητήματα:
  • Τμήματ το συστήματος ψηφιοποίησης
  • Εκπαίδευση
  • Στελέχωσ
  • Προτεινόμενα πρότυπ
  • Άλλ σημαντικ ζητήματα (ποιότητα, αποθήκευση, κόστος κλ)

Computer Libraries

 • Stuart D. Lee “Digitization: Is it worth it?”
  Διαθέσιμ μορφ: HTML
  http://www.infotoday.com/cilmag/may01/lee.htm
  Άρθρο σχετικ με το κόστος ενός έργο ψηφιοποίησης κၠτω παραμέτρων πο θα πρέπει να συνδυάζε, ώστε  προσπάθεια να στεφθε με επιτυχία.

Cornell University Library

 • Moving Theory into Practice: Digital Imaging Tutorial
  Διαθέσιμ μορφ: HTML
  http://www.library.cornell.edu/preservation/tutorial/contents.html
  Έν εισαγωγικό κၠεκπαιδευτικό κείμεν (διατίθεται σε τρει γλώσσε: Αγγλικ, Ισπανικά κၠΓαλλικ), το οπο߁ περιλαμβάνει:
  • Επιλοだπρωτοτύπων
  • Ψηφιακ αποτύπωσ
  • Έλεγχο ποιότητα
  • Μεταδεδομένα
  • Υποδομ
  • Προβολ
  • Διατήρησ
  • Διαχείριση
  • Συνεχށ εκπαίδευση.
 • Anne R. Kenney, Oya Y. Rieger. “Using Kodak Photo CD Technology for Preservation and Access – A Guide for Librarians”
  Διαθέσιμ μορφ: PDF
  http://www.library.cornell.edu/preservation/kodak/kodak-pdf.pdf
  Οδηγός χρήσης τη τεχνολογίၠKodak Photo CD. Περιέχει μεθοδολογίες, τεχνικές συμβουλ݁ ψηφιακής αποτύπωσης κၠεπεξεργασίας κၠσυμπερασματικά σχόλια.
 • Digital Preservation Management: Implementing Short-term Strategies for Long-term Problems
  Διαθέσιμ μορφ: PDF
  http://www.library.cornell.edu/iris/tutorial/dpm/dpmtutorial.pdf
  Αυτό  οδηγός εισάγε τι βασικ݁ αρχ݁ γι τη ψηφιακ διατήρησ. Περιλαμβάνει ορισμούς, αρχ݁, πρακτικ݁ συμβουλ݁ κၠενημερωμένες αναφορές. Επιπλέον, αναλύε θέματα γύρω απ τη απειλή τη απώλειας τω ψηφιακών συλλογών κၠτρόπου αντιμετώπισށ τη. Τέλο, παρουσιάζε τι προκλήσεις κၠτα βασικά στοιχεία τη μακροπρόθεσμης διατήρησης ψηφιακού περιεχομένου.

Council on Library and Information Resources (CLIR)

 • Gregory W. Laurence, William R. Kehoe, Oya Y. Rieger, William H. Walters, Anne R. Kenney. “Risk Management of Digital Information: A File Format Investigation” (Ιούνιο 2000)
  Διαθέσιμ μορφ: HTML
  http://www.clir.org/pubs/reports/pub93/contents.html
  Εξετάζει το ζήτημα τη διαχείριση το ρίσκου τη ψηφιακής πληροφορίၠσχετικ με το τύπο το αρχείο  τη στρατηγική πο ακολουθήθηκε γι τη διατήρησ. Παρουσιάζε ευρήματα απ μελέτη συγκεκριμένω περιπτώσεω κၠδίνε σχετικές οδηγίε.

Council on Library and Information Resources (CLIR) & Cornell University Library

 • Library Preservation and Conservation Tutorial, Southeast Asia
  Διαθέσιμ μορφ: HTML
  http://www.librarypreservation.org/index.php
  Έν εγχειρίδιο το οπο߁ παρέχε οδηγίε γι τη αντιμετώπιση τω προβλημάτω πο προκύπτουν απ τη προσπάθεια γι συντήρησ κၠδιασφάλιση τη πολιτιστικής κληρονομι܁ τω αναπτυσσομένων χωρώ. Οι οδηγίε αυτ݁ βρίσκουν εφαρμογή σε χώρους όπως μουσε߁, βιβλιοθήκε  αρχεία. Περιλαμβάνει ζητήματα γι τη διαχείριση κၠτο σχεδιασμ, τη διατήρησ, τη κτιριακή χωρητικότητα κၠτη υποστήριξη τη όλης προσπάθεια.

Harvard University Library

 • Selection For Digitizing: A Decision-Making Matrix
  Διαθέσιμ μορφ: HTML
  http://www.clir.org/pubs/reports/hazen/matrix.html
  Έν διάγραμμ ροής σχετικ με τη διαδικασία επιλογής περιεχομένου γι τη ψηφιοποίησ.
 • Guide to Image Digitization
  Διαθέσιμ μορφ: HTML
  http://hul.harvard.edu/ois/services/digproj/guide_images.html
  Σκοπός το οδηγού είνၠνα βοηθήσει στην εύρεση τη κατάλληλης στρατηγικށ γι τη ψηφιοποίησ δισδιάστατων αντικειμένων. Περιλαμβάνει:
  • Καταλληλότητ υλικού
  • Συνιστώσες ενός έργο ψηφιοποίησης δισδιάστατων αντικειμένων
   • Υποδομ
   • Επιλοだμεταδεδομένω
   • Ψηφιακ αποτύπωσ
   • Διαχείριση ψηφιακής συλλογής
   • Πνευματικά δικαιώματα
  • Σχεδιασμός έργο ψηφιοποίησης
  • Παραδείγματα απ το πανεπιστήμιο το Harvard
  • Αρχείο συστημάτων κၠυπηρεσιώ τη βιβλιοθήκη το πανεπιστημίο το Harvard

Heritage Collections Council

 • Guidelines for Environmental Control in Cultural Institutions
  Διαθέσιμ μορφ: HTML, PDF
  http://sector.amol.org.au/collections/conservation/environmental_control
  Οδηγίε ανάλυσης τω τοπικώ κλιματικών συνθηκών, ανάπτυξη κτιριακώ στρατηγικώ κၠελέγχο τω επιδράσεων το περιβάλλοντο κၠγενικά τω απαιτούμενων περιβαλλοντικώ συνθηκών σε χώρους αποθήκευση  έκθεση πολιτιστικών συλλογών, .. μουσε߁. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει:
  • Περιβαλλοντικ݁ απαιτήσεις γι συλλογές
  • Προβλήματα διατήρησης
  • Προτεινόμενα επίπεδ περιβαλλοντικο ελέγχο
  • Αποτίμησ ρίσκου
  • Κλίμ, κτίρια, άνθρωποι κၠαντικείμεν
  • Παθητικό περιβαλλοντικό έλεγχο γι πολιτιστικ ιδρύματα
  • Κατάλληλες παθητικ݁ στρατηγικ݁ γι κτίρια σε διαφορετικ κλίματ
  • Περιβαλλοντικό έλεγχο γι προθήκες κၠπεριοχές αποθήκευση

Higher Education Digitisation Service (HEDS)

 • Joanne Lomax Smith. “Projects without pain: demystifying digitisation with the Higher Education Digitisation Service”
  Διαθέσιμ μορφ: PDF
  http://heds.herts.ac.uk/resources/papers/hedsvine.pdf
  Ζητήματα μεταχείρισης τω πρωτοτύπων πο επηρεάζουν το κόστος το έργο, κၠοδηγίε γι τη καλύτερη μεταχείρισ τω πρωτοτύπων πο έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση το κόστου.
 • JISC Image Digitisation Initiative: Feasibility Study
  Διαθέσιμ μορφ: PDF
  http://heds.herts.ac.uk/resources/papers/jidi_fs.pdf
  Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα κၠτα ευρήματα το HEDS γι το έργο JIDI. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται το υπόβαθρο, οι μέθοδο, οι τεχνικές λεπτομέρειες,  υποδομ, τα ευρήματα κၠτα αποτελέσματα, προτεινόμενε διαδικασίε παραγωγށ κၠκόστος. Στ παραρτήματ παρουσιάζονται λεπτομέρειες γι κάθε συλλοだτο JIDI.
 • Simon Taner, Joanne Lomax Smith. “Digitisation: How much does it really cost?” (Σεπτέμβριο 1999)
  Διαθέσιμ μορφ: PDF
  http://heds.herts.ac.uk/resources/papers/drh99.pdf
   δημοσίευση αυτή ασχολείται με το κόστος τη ψηφιοποίησης κၠτους παράγοντες απ τους οποίου αυτό εξαρτάτα. Επιπλέον, πραγματεύετၠτο τρόπ με το οπο߁ επηρεάζουν το κόστος  επιλοだτω πρωτοτύπων κၠοι τεχνικές προδιαγραφές. Παρουσιάζε τα υπέρ κၠτα κατά τη ψηφιοποίησης απ το φορ݁ κၠτη ανάθεσης σε τρίτου κၠπαραδείγματα το αντίστοιχο κόστου σε κάθε περίπτωσ.

International Color Consortium (ICC)

 • International Color Consortium
  Διαθέσιμ μορφ: HTML
  http://www.color.org/
  Δικτυακό τόπο το ICC, μιας διεθνούς οργάνωση πο ιδρύθηκε απ οκτώ μεγάλε εταιρείε με σκοπ τη δημιουργία, προώθηση κၠενθάρρυνση τη ανάπτυξη προτύπων κၠτη εξέλιξης τω συστημάτων διαχείριση χρώματος κၠτω συστατικών τους.
 • ICC Color Management
  Διαθέσιμ μορφ: PDF, PPT
  http://www.color.org/slidepres.html
  Τεχνικές οδηγίε το ICC γι τη διαχείριση χρώματος.

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)

 • Guidelines for digitization projects
  Διαθέσιμ μορφ: PDF
  http://www.ifla.org/VII/s19/pubs/digit-guide.pdf
  Περιλαμβάνει οδηγίε γι διάφορ στάδια ενός έργο ψηφιοποίησης. Συγκεκριμένα γίνετၠαναφορ στ ακόλουθα θέματα:
  • Επιλοだπρος ψηφιοποίησ περιεχομένου
  • Ψηφιοποίησ δισδιάστατων αντικειμένων
  • Προστασ߁ πνευματικώ δικαιωμάτω
  • Διατήρησ το ψηφιοποιημένου υλικού
  • Προβολ στ Διαδίκτυ
  • Διαχείριση
  • Κόστος

Joint National Preservation Office (NPO) and Research Libraries Group (RLG) Preservation Conference

 • John E. McIntyre. “Guidelines for Digital Imaging: Protecting the Physical Form”
  Διαθέσιμ μορφ: HTML
  http://www.rlg.org/legacy/preserv/joint/mcintyre.html
  Αναλύονται ζητήματα σχετικ με το χειρισμό τω πρωτοτύπων κၠτη επιρρο το περιβάλλοντο στ διαδικασία τη ψηφιοποίησης. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα εξής:
  • Αξιολόγηση συνθηκών
  • Διαδικασίε ασφαλούς μεταχείρισης
  • Μέθοδο σάρωση
  • Ζητήματα φωτισμού
  • Πρόσβαση στ πρωτότυπ μετά τη σάρωση

Journal of Digital Information

 • Simon Taner. “Economic Factors of Managing Digital Content and Establishing Digital Libraries”
  Διαθέσιμ μορφ: HTML
  http://jodi.ecs.soton.ac.uk/Articles/v04/i02/editorial/
  Το άρθρ αυτό αναπτύσσει τι οικονομικ݁ παραμέτρου τη διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου κၠτη δημιουργίၠψηφιακών βιβλιοθηκώ.

Mauro Boscarol

 • An Introduction to Digital Color Management
  Διαθέσιμ μορφ: HTML
  http://www.boscarol.com/pages/cms_eng/
  Εισαγωγή στ ζητήματα διαχείριση χρωμάτων. Αναπτύσσοντၠοι γενικ݁ αρχ݁ κၠδύ βασικ݁ τεχνολογίε διαχείριση χρώματος. Επίσης, αναφέροντၠχρήσιμες πηγ݁ γι το θέμα στ Διαδίκτυ.

Minerva

 • Good Practice Handbook
  Διαθέσιμ μορφ: HTML
  http://www.minervaeurope.org/publications/goodhand.htm
  Το κείμεν αυτό είνၠαποτέλεσμα τη ομάδας γι τι καλ݁ πρακτικ݁ το δικτύο αριστείၠMinerva. Είνၠένας πρακτικό οδηγός γι το σχεδιασμ, εκτέλεση κၠδιαχείριση έργω ψηφιοποίησης, εστιασμένο ιδιαίτερ στ πολιτιστικ περιεχόμεν απ βιβλιοθήκε, μουσε߁ κၠαρχεία. Παρέχε οδηγίε γι τη ψηφιοποίησ, τα σχετικ με αυτή πρότυπ κၠμ߁ καλά δομημένη λίστ άλλω πηγώ καλώ πρακτικώ. Οι οδηγίε καλύπτου όλ τα στάδια το κύκλου ζωής τη ψηφιοποίησης:
  • Σχεδιασμός το έργο ψηφιοποίησης
  • Επιλοだπεριεχομένου
  • Προετοιμασία γι ψηφιοποίησ
  • Μεταχείρισ τω πρωτοτύπων
  • Ψηφιοποίησ
  • Διατήρησ το ψηφιακού περιεχομένου
  • Μεταδεδομένα
  • Ενέργειε ανάδειξη – προβολής
  • Πνευματικά δικαιώματα
  • Διαχείριση έργω ψηφιοποίησης
  Επίσης, περιλαμβάνοντၠπρότυπ εικόνα, ήχου, βίντεο, τρισδιάστατο περιεχομένου, μεταδεδομένω, ταξινόμηση κၠονοματολογία.

National Archives and Records Administration (NARA)

 • NARA Guidelines for Digitizing Archival Materials for Electronic Access (Ιανουάριος 1998)
  Διαθέσιμ μορφ: PDF
  http://www.archives.gov/research_room/arc/arc_info/guidelines_for_digitizing_archival_materials.html
  Οι οδηγίε αυτ݁ παρέχουν μ߁ μέθοδο γι τη εκτίμηση τη ποιότητၠτω παραγόμενω εικόνω κၠτο καθορισμ το τρόπου αποθήκευση τω δεδομένω. Κάθε τύπο εγγράφου υπαγορεύει κၠάλλο τρόπ προσέγγιση τη διαδικασίၠσάρωση. Δίνονται προδιαγραφές γι έγγραφ κειμένου, φωτογραφίε, χάρτες, σχέδια, υπερμεγέθη αρχεία κၠαρχεία γραφικών.
 • Steven Puglia. “The Costs of Digital Imaging Projects”
  Διαθέσιμ μορφ: HTML
  http://www.rlg.org/legacy/preserv/diginews/diginews3-5.html
  Το άρθρ αυτό αναφέρεται στ κόστος τω έργω ψηφιοποίησης. Μετά τα εισαγωγικά στοιχεία γίνετၠπροσπάθεια ανάλυσης το κόστου γι τα έργα αυτά.

National Library of Australia

 • Policy on Preservation Copying of Collection Materials
  Διαθέσιμ μορφ: HTML
  http://www.nla.gov.au/policy/micro.html
  Αναπτύσσοντၠτα εξής θέματα:
  • Στόχος τω προγραμμάτων ψηφιοποίησης γι βιβλιοθήκε
  • Επιλοだτη ψηφιοποίησης ως στρατηγικށ διατήρησης
  • Καταλληλότητ ψηφιακών αντιγράφων γι διατήρησ
  • Επιλοだμικροφωτογράφηση  ψηφιοποίησης γι λόγους διατήρησης
  • Προτεραιότητες στην ψηφιοποίησ
  • Υλοποίησ έργω με συνεργασίε
  • Προστασ߁ τω πρωτοτύπων
  • Αποτίμησ αποτελεσματικότητၠψηφιοποίησης ως προς τη διατήρησ

NINCH (National Initiative for a Networked Cultural Heritage)

 • The NINCH Guide to Good Practice in the Digital Representation and Management of Cultural Heritage Materials
  Διαθέσιμ μορφ: PDF
  http://www.ninch.org/guide.pdf
   οδηγός αυτό περιγράφει τη διαδικασία τη δημιουργίၠψηφιακών συλλογών. Επιπλέον, εξετάζει μηχανισμού με τους οποίου ένας φορέας πο δημιούργησ  διαθέτει ψηφιακές συλλογές μπορεί να τι διαχειριστεί, ώστε να μεγιστοποιήσει το όφελος. Περιλαμβάνει:
  • Σχεδιασμός το έργο, διαχείριση πόρω, ανθρώπινοι πόρο
  • Κριτήρια επιλογής περιεχομένου
  • Πνευματικά δικαιώματα
  • Ψηφιακ αποτύπωσ κၠδιαχείριση εικόνω
  • Ψηφιακ αποτύπωσ κၠδιαχείριση αρχείω ήχου κၠβίντεο
  • Έλεγχο κၠδιασφάλιση ποιότητα
  • Συνεργασία με τρίτου
  • Διανομ
  • Αποτίμησ έργο απ αξιολογήσεις χρηστώ
  • Διαχείριση ψηφιακών πόρω
  • Μακροπρόθεσμ διατήρησ
  Επιπλέον, στ παραρτήματ περιλαμβάνοντα: εξοπλισμός, μεταδεδομένα, ψηφιακ αποτύπωσ δεδομένω: δειγματοληψ߁.

(New Opportunities Fund) NOF - Digitise

 • Technical Standards and Guidelines v.4 (Μάρτιο 2002)
  Διαθέσιμ μορφ: PDF
  http://www.peoplesnetwork.gov.uk/content/technicalstandardsv4.pdf
  Το κείμεν αυτό προτείνε κάποιε προσεγγίσεις στον τρόπ δημιουργίၠκၠπροβολής ψηφιακών συλλογών. Παρουσιάζε πολλ παραδείγματα απ τι καλ݁ πρακτικ݁ πο αναπτύχθηκαν στ πρόγραμμ eLib τη Μεγάλη Βρετανία. Βασικά ζητήματα πο αναπτύσσει είνၠ διατήρησ,  ασφάλεια,  συμβατότητ κၠ προσβασιμότητα.
 • Technical Advisory Service “Programme Manual: Section 1 – Project Management”
  Διαθέσιμ μορφ: HTML
  http://www.ukoln.ac.uk/nof/support/manual/project-management/
  Παραθέτε χρήσιμ υλικ σχετικ με τη διαχείριση το έργο. Συγκεκριμένα, παρουσιάζε τα εξής:
  • Κύκλος ζωής το έργο
  • Αναγκαιότητα το σχεδιασμού
  • Τυπικ݁ μέθοδο σχεδιασμού έργο κၠεργαλεία λογισμικού
  • Διαχείριση ρίσκου
  • Κόστος κၠπροϋπολογισμός
  • Έλεγχο
  • Τεκμηριώσεις κၠαναφορές
  • Άνθρωπο κၠρόλο
 • Technical Advisory Service “The Digitisation Process”
  Διαθέσιμ μορφ: HTML
  http://www.ukoln.ac.uk/nof/support/help/papers/digitisation_process/
  Παρουσίαση τω σημαντικότερων ζητημάτω τη διαδικασίၠψηφιοποίησης πο θα πρέπει να ληφθού υπόψ στ στάδια τη σχεδίαση το έργο. Συγκεκριμένα, γίνετၠλόγο γι τη φύση τω πρωτοτύπων, το κόστος, τη δημιουργία το ψηφιακού αντικειμένου, τη επιλοだτο εξοπλισμού κၠτη εκτέλεση απ το φορ݁  ανάθεσ σε τρίτου.

Nordinfo.NDLC

 • Guidelines on the establishment of digitisation services
  Διαθέσιμ μορφ: HTML
  http://www.nordinfo.helsinki.fi/publications/nordnytt/nnytt3-4_97/solbakk.htm
  Περιλαμβάνει:
  • Οδηγίε ψηφιοποίησης αρχείω όπου το πρωτότυπ είνၠέγγραφ  φιλμ
  • Οδηγίε ψηφιοποίησης αρχείω ήχου
  • Οδηγίε ψηφιοποίησης αρχείω βίντεο

North Carolina ECHO (Exploring Cultural Heritage Online)

 • Digitization Guidelines
  Διαθέσιμ μορφ: HTML
  http://www.ncecho.org/Guide/2004/toc.htm
  Οδηγίε γι όλ τα στάδια τη ψηφιοποίησης. Συγκεκριμένα, αναφέροντα:
  • Σχεδιασμός
  • Συλλογ
  • Νομικά ζητήματα
  • Σάρωση
  • Μεταδεδομένα
  • Ψηφιακ διατήρησ
  • Προβολ
  • Διαχείριση έργο

Northeast Document Conservation Center

 • Handbook for Digital Projects: A Management Tool for Preservation and Access
  Διαθέσιμ μορφ: HTML, PDF
  http://www.nedcc.org/digital/dighome.htm
  Παροχή πληροφοριώ σε ζητήματα γύρω απ τη ψηφιακ αποτύπωσ συλλογών. Επιπλέον, διαθέτει πληροφορίε γι τη διαχείριση έργο, τεχνικ ζητήματα κၠζητήματα σχετικ με τα πνευματικά δικαιώματα, αρχ݁ σχετικ με τη διατήρησ, ώστε να γίνετၠπλήρης αξιοποίηση κၠσυντήρησ τω ψηφιακών αντικειμένων κၠοδηγίε γι τη μακροπρόθεσμ διατήρησ. Περιλαμβάνει:
  • Σκοπιμότητ τη ψηφιοποίησης κၠτη διατήρησης
  • Διαχείριση το έργο
  • Κριτήρια επιλογής, διαδικασία επιλογής πρωτοτύπων
  • Επισκόπηση ζητημάτω γι τα πνευματικά δικαιώματα
  • Καλ݁ πρακτικ݁: οδηγίε απ μελέτη συγκεκριμένω περιπτώσεω
  • Μακροπρόθεσμ διατήρησ

Research Libraries Group (RLG)

 • “Guides to Quality in Visual Resource Imaging: Planning an Imaging Project”
  Διαθέσιμ μορφ: HTML
  http://lyra2.rlg.org/visguides/visguide1.html
  http://www.rlg.org/visguides/visguide1.html
  Αποτελεί έναν οδηだγι το σχεδιασμ έργω ψηφιοποίησης. Αναλύετၠτο ζήτημα τη επιλογής μεθόδο αποτύπωσης το πρωτότυπου κၠτω αποφάσεω πο σχετίζοντၠμε τα χαρακτηριστικά το ψηφιακού αντικειμένου, ώστε να εξυπηρετείτၠέν μεγάλο εύρο χρηστώ κၠχρήσεω.
 • “Guides to Quality in Visual Resource Imaging: Measuring Quality of Digital Masters”
  Διαθέσιμ μορφ: HTML
  http://www.rlg.org/visguides/visguide4.html
  Οδηγός με σκοπ τη αναγνώριση τω παραμέτρων γι το ορισμό κၠτη μέτρησ τη ποιότητၠτω ψηφιακών αντιγράφων σε σχέσ με το πρωτότυπ. Περιλαμβάνοντၠοπτικά κၠτεχνικ χαρακτηριστικά σχετικ με τη ποιότητα, μετρικές κၠτύπο γι τη επεξεργασ߁ εικόνα.
 • RLG Guidelines for Microfilming to Support Digitization (Ιανουάριος 2003)
  Διαθέσιμ μορφ: PDF
  http://www.rlg.org/en/pdfs/microsuppl.pdf
  Διαθέτει οδηγίε σχετικ με τη παραγωγή αντιγράφων σε μικροφίλ ενισχυτικά στ διαδικασία τη ψηφιοποίησης. Συγκεκριμένα, ασχολείται με τη προετοιμασία το φιλμ, με τεχνικ θέματα χρήσης το κၠμε τη επιθεώρησή το.

Sun Microsystems

 • The Digital Library Toolkit, 3rd Edition
  Διαθέσιμ μορφ: PDF
  http://www.sun.com/products-n-solutions/edu/whitepapers/digitaltoolkit.html
  Ένας πλήρης οδηγός τη Sun Microsystems γι τη ανάπτυξη μιας ψηφιακής βιβλιοθήκη. Παρουσιάζονται τα θεμελιώδ ερωτήματ κάθε σταδίο τη διαδικασία, ξεκινώντας απ τη αναγκαιότητα ενός τέτοιο έργο, συνεχίζοντας με τι διαφορετικές επιλογές κၠτο κόστος, κၠκαταλήγοντας με πι πρακτικά ζητήματα, όπως τι πηγ݁ τω πρωτοτύπων, τη μεταφορά, τα πνευματικά δικαιώματα, τη διατήρησ κၠτη διαχείριση τω αντικειμένων. Γίνετၠαναφορ σε θέματα παρουσίαση το έργο στ Διαδίκτυ κၠπροσβασιμότητα. Θίγονται τα ζητήματα σχεδιασμού, υλοποίησης κၠκάποια πιθανά προβληματικά σημεία στ οπο߁ θα πρέπει να δοθε  δέουσα προσοχ. Το τελευτα߁ τμήμ, είνၠαφιερωμένο στην εξεύρεση τω αναγκαίω πόρω κၠστ μελλοντική εκμετάλλευση το έργο.

TASI (Technical Advisory Service for Images)

 • The JIDI workflow guidelines
  Διαθέσιμ μορφ: HTML
  http://www.ilrt.bristol.ac.uk/jidi/workflow.html
  Παρέχε πληροφορίε γι τη δημιουργία, τη αποθήκευση κၠτη παράδοση συλλογών ψηφιακών εικόνω. Περιλαμβάνει:
  • Σκοπιμότητ ψηφιοποίησης
  • Διάγραμμ ροής
  • Διαχείριση το έργο
  • Πρότυπ αρχειοθέτηση
  • Ζητήματα Πνευματικώ Δικαιωμάτω
  • Μοντέλ ψηφιοποίησης το JIDI
  • Συμπεράσματα το έργο JIDI
  • Αξιολόγηση ρίσκου
  • Εκπαίδευση προσωπικού.
 • Basic Guidelines for Image Capture and Optimisation
  Διαθέσιμ μορφ: HTML
  http://www.tasi.ac.uk/advice/creating/img_capt.html
  Τεχνικές λεπτομέρειες ψηφιακής αποτύπωσης κၠεπεξεργασίας το ψηφιακού αντικειμένου.
 • Digital Cameras
  Διαθέσιμ μορφ: HTML
  http://www.tasi.ac.uk/advice/creating/camera.html
  Οδηγίε γι ψηφιακές φωτογραφικές μηχαν݁. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι τεχνολογίε τω φωτογραφικών μηχανώ, ζητήματα γι τη μεταφορά εικόνω κၠτη επιλοだφωτογραφικής μηχανށ.
 • Photographic guidelines
  Διαθέσιμ μορφ: HTML
  http://www.tasi.ac.uk/advice/creating/photoguide.html
  Οδηγίε γι φωτογράφησ. Κάποια απ τα θέματα πο αναλύονται είνၠ ποιότητα τω φακώ, το φιλμ,  φωτισμός κၠ επεξεργασ߁ τω φωτογραφιώ στην ψηφιοποίησ.
 • Image Editing Software
  Διαθέσιμ μορφ: HTML
  http://www.tasi.ac.uk/advice/creating/imgedsw.html
  Οδηγίε γι τη χρήσ λογισμικού επεξεργασίας εικόνα. Αναλύονται οι προϋποθέσεις πο καθορίζουν τη επιλοだλογισμικού επεξεργασίας εικόνၠκၠπαρουσιάζονται κάποιε γνωστ݁ εφαρμογ݁ επεξεργασίας εικόνၠκၠεφαρμογ݁ πο παρέχουν επιπλέον λειτουργικότητ.
 • Quality assurance
  Διαθέσιμ μορφ: HTML
  http://www.tasi.ac.uk/advice/creating/qassurance.html
  Ζητήματα ελέγχο ποιότητα. Αναλύονται οι τρόποι καθορισμού το κατάλληλου προτύπου ποιότητα,  εφαρμογή το ελέγχο ποιότητၠστ διάγραμμ ροής,  ρόλο το διαχειριστ το έργο,  ανάλυσ σφάλματο κၠπαρουσιάζονται δύ διαφορετικές προσεγγίσεις στον έλεγχο ποιότητα.
 • Colour Theory: Understanding and Modelling Colour
  Διαθέσιμ μορφ: HTML
  http://www.tasi.ac.uk/advice/creating/colour.html
  Αναπτύσσεται το θέμα τη θεωρίၠχρώματος. Συγκεκριμένα, αναφέροντၠστοιχεία πο επηρεάζουν τη αντίληψη τω χρωμάτων, όπως  φωτισμός,  ανθρώπιν αντίληψη κλ κၠπαρουσιάζονται ιστορικά κၠσύγχρονα μοντέλ χρωμάτων, καθώ κၠάλλε προσεγγίσεις τη μοντελοποίησης.
 • Colour Management in Practice
  Διαθέσιμ μορφ: HTML
  http://www.tasi.ac.uk/advice/creating/colour2.html
  Ζητήματα διαχείριση χρωμάτων. Αναφέροντၠοι λόγο πίσω απ τη αναγκαιότητα γι διαχείριση χρωμάτων κၠαναλύονται  παραδοσιακός τρόπος διαχείριση χρωμάτων κၠ σύγχρονο πο προτείνετၠαπ το ICC (International Color Consortium).

UKOLN

 • Technical Guidelines for Digital Cultural Content Creation Programmes
  Διαθέσιμ μορφ: PDF
  http://www.minervaeurope.org/structure/workinggroups/servprov/documents/techguid005draft.pdf
  Παρέχε τεχνικές οδηγίε κၠπρότυπ γι όλ τα στάδια τη ψηφιοποίησης. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τα εξής:
  • Προετοιμασία γι ψηφιοποίησ
  • Μεταχείρισ τω πρωτοτύπων
  • Ψηφιοποίησ
  • Αποθήκευση κၠδιαχείριση το ψηφιακού περιεχομένου
  • Τεκμηρίωση
  • Προβολ κၠανάδειξη
  • Επαναχρησιμοποίηση
  • Πνευματικά δικαιώματα

University of Melbourne Conservation Service

 • A Guide for Conserving Library Collections
  Διαθέσιμ μορφ: HTML
  http://home.vicnet.net.au/~conserv/prepast2.htm
  Οδηγίε συντήρησης συλλογών απ βιβλία κၠ επίδραση το περιβάλλοντο σε αυτά. Συγκεκριμένα, αναλύονται οι περιβαλλοντικ݁, χημικ݁, μηχανικ݁ κၠβιολογικές επιδράσεις κၠοι επιπτώσεις απ φυσικ݁ καταστροφ݁.

University of Oxford

 • Stuart D. Lee, “Decision Matrix for Proposed Digitization Projects”
  Διαθέσιμ μορφ: PDF
  http://www.bodley.ox.ac.uk/scoping/matrix.pdf
  Παρουσίαση ενός διαγράμματος ροής γι τη απόφασ ανάληψης ενός προτεινόμενο έργο ψηφιοποίησης.

Western States Digital Standards Group

 • Digital Imaging Best Practices
  Διαθέσιμ μορφ: PDF
  http://www.cdpheritage.org/resource/scanning/documents/WSDIBP_v1.pdf
  Παρέχε οδηγίε γι έργα ψηφιοποίησης, κၠιδιαίτερ γύρω απ τη ψηφιακ αποτύπωσ, τη προβολ, τη αποθήκευση κၠτη διατήρησ. Οι οδηγίε αυτ݁ είνၠγενικ݁ κၠμπορού να εφαρμοστού σε ποικίλες συλλογές, εν υπάρχουν κၠσυμβουλ݁ γι συγκεκριμένε περιπτώσει. Περιλαμβάνει:
  • Γενικ݁ αρχ݁
  • Σχεδιασμός το έργο
  • Εργαλεία ψηφιοποίησης
  • Μεταδεδομένα
  • Πνευματικά δικαιώματα
  • Οδηγίε γι τη δημιουργία ψηφιακών εικόνω
  • Έλεγχο ποιότητၠεικόνω