Εκτύπωση
Γενικά
Καλές Πρακτικές και Πρακτικές Οδηγίες
Σχεδιασμός του έργου ψηφιοποίησης
Επιλογή Περιεχομένου
Προετοιμασία για ψηφιοποίηση
Μεταχείριση των πρωτοτύπων
Ψηφιοποίηση
Διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου
Μεταδεδομένα
Ενέργειες ανάδειξης - προβολής
Πνευματικά Δικαιώματα
Διαχείριση έργων ψηφιοποίησης

Πρότυπα
Πρότυπα κειμένου
Πρότυπα εικόνας
Πρότυπα ήχου
Πρότυπα βίντεο
Πρότυπα τρισδιάστατου περιεχομένου
Πρότυπα μεταδεδομένων
Πρότυπα ταξινόμησης και ονοματολογίας

Τεχνικές Οδηγίες

Κέντρα Αριστείας
Λογισμικό ανάδειξης
καλών πρακτικών

Βήμα Συζητήσεων
Συντελεστές
 Διαδρομή: Αρχική Σελίδα > Πρότυπα > Πρότυπα ήχου Σύνδεση   
  Εισαγωγή
    
 

Τα πρότυπα ήχου που παρουσιάζονται στην παρούσα παράγραφο υποστηρίζονται από πολλές εφαρμογές υπολογιστών. Το κριτήριο αυτό προσδιορίζει σε μεγάλο ποσοστό και τον αριθμό των χρηστών τους. Ένα ακόμα δημοφιλές πρότυπο ήχου το οποίο αναλύεται στην παράγραφο 4.5.2 είναι το Quicktime. Αντίθετα, δεν παρουσιάζονται καθόλου πρότυπα ήχου για εμπορική και επαγγελματική επεξεργασία ήχου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα ήχου περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη μελέτη.

 
Επόμενη Σελίδα

Εισαγωγή
WAV
MP3
Real audio