Εκτύπωση
Γενικά
Καλές Πρακτικές και Πρακτικές Οδηγίες
Σχεδιασμός του έργου ψηφιοποίησης
Επιλογή Περιεχομένου
Προετοιμασία για ψηφιοποίηση
Μεταχείριση των πρωτοτύπων
Ψηφιοποίηση
Διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου
Μεταδεδομένα
Ενέργειες ανάδειξης - προβολής
Πνευματικά Δικαιώματα
Διαχείριση έργων ψηφιοποίησης

Πρότυπα
Πρότυπα κειμένου
Πρότυπα εικόνας
Πρότυπα ήχου
Πρότυπα βίντεο
Πρότυπα τρισδιάστατου περιεχομένου
Πρότυπα μεταδεδομένων
Πρότυπα ταξινόμησης και ονοματολογίας

Τεχνικές Οδηγίες

Κέντρα Αριστείας
Λογισμικό ανάδειξης
καλών πρακτικών

Βήμα Συζητήσεων
Συντελεστές
 Διαδρομή: Αρχική Σελίδα > Γενικά > Διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου Σύνδεση   
  Στρατηγικ݁ μετάβαση
    
 

Όπως έχει προαναφερθεί, μι απ τι σημαντικότερες παραμέτρου πο θα επηρεάσε τη επιλοだτω τύπω αρχείω κၠτω αποθηκευτικώ μέσω είνၠκၠ δυνατότητα γι εύκολη μετάβαση σε νέου τύπους δεδομένω κၠν݁ αποθηκευτικά μέσα στ άμεσ μέλλον.

Οδηγίε

 • Συνιστάται  επιλοだπροτυποποιημένων τύπω αρχείω κၠμέσω αποθήκευση, καθώ  συμμόρφωση με τα πρότυπ συνιστ ένδειξ ότ θα υπάρχε πρόβλεψη γι τη μελλοντική εξέλιξ τω συγκεκριμένω τύπω δεδομένω κၠαποθηκευτικώ μέσω.
 • Οι κλειστοί τύπο αρχείω καλό είνၠνα υιοθετούνται με μεγάλη προσοχ.
 • Γι τα ψηφιακ αντίγραφ επιβάλλετၠνα αποφευχθεί  μετάβαση απ έν τύπο δεδομένω χωρ߁ απώλειες πληροφορίၠ(lossless .. TIFF) σε έν άλλο με απώλειες δεδομένω (lossy, .. JPEG). Όταν χαθε πληροφορία, είνၠαδύνατ να ανακτηθε.
 • Οποιοσδήποτε τύπο αρχείο κၠαποθηκευτικό μέσο επιλεγεί θα καταστεί απαρχαιωμένο στ άμεσ μέλλον (πιθανότατα στ επόμεν πέντ με δέκα χρόνια), γι το λόγο αυτό καλό είνၠνα έχει εκπονηθε συγκεκριμένο σχέδιο γι τη μετάβαση σε ν݁ αποθηκευτικά μέσα, όταν  σύγχρονη τεχνολογία καταστεί απαρχαιωμένη.
 •  αποδοχ ενός μέσο αποθήκευση απ τη αγορ συνιστ ισχυρή ένδειξ γι το κατά πόσο θα υπάρξουν τρόποι μετάβαση απ το μέσο αυτό σε κάποιο άλλο, όταν το πρώτ καταστεί απαρχαιωμένο.
 • Τα CD  DVD πο περιέχου ψηφιοποιημέν περιεχόμεν καλό είνၠνα ανανεώνονται περιοδικ (κάθε δύ  τρία χρόνια), ώστε να αποφευχθεί  απώλει πληροφορία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με αντιγραφ το περιεχομένου σε ν݁ μέσα.
 • Συνιστάται  μεταφορά τω ψηφιακών αντιγράφων σε ν݁ μέσα σε καθορισμέν χρονικ διαστήματα τα οπο߁ μπορεί να είνα:
  •  ελάχιστη διάρκεια ζωής το μέσο αποθήκευση, σύμφων με τι προδιαγραφές το κατασκευαστή.
  •  προμήθει κၠεγκατάστασ νέων αποθηκευτικώ μέσω.
  •  ανακάλυψ λαθώ ανάγνωση κατά το περιοδικ έλεγχο τω αποθηκευτικώ μέσω.
 •  μεταφορά σε ν݁ μέσο προτείνετၠνα ακολουθείται απ μι συγκεκριμένη διαδικασία ελέγχο ποιότητၠ(συγκρίσεις bits/bytes  έλεγχο αθροισμάτω), ώστε να διασφαλιστεί  αυθεντικότητ κၠ ακεραιότητ τω ψηφιακών αντικειμένων.
 • Γενικότερα  διαδικασία ελέγχο τω ψηφιακών αντικειμένων είνၠπολύ σημαντικ. Προτείνετၠνα υπάρχε συγκεκριμένο πλάν γι το έλεγχο τω αρχείω ως προς τη δυνατότητα ανάγνωση κၠτη ακεραιότητ τους. Σε συστήματ μαζικށ αποθήκευση αυτή  διαδικασία μπορεί να γίνε αυτόματα μέσα απ τη ρύθμισ συγκεκριμένω παραμέτρων απ το διαχειριστ.
 •  κατάστασ τω ψηφιακών αντικειμένων (ανανέωση, αντιγραφ τους σε ν݁ αποθηκευτικά μέσα κλ) καλό είνၠνα καταγράφεται σε κατάλληλ αρχείο.

 
Προηγούμενη Σελίδα    Επόμενη Σελίδα

Εισαγωγή
Τύπο Αρχείω
Αποθηκευτικά μέσα
Στρατηγικ݁ μετάβαση
Θέματα ασφάλειας και αντιμετώπιση καταστροφών
Μακροπρόθεσμη διατήρηση