Εκτύπωση
Γενικά
Καλές Πρακτικές και Πρακτικές Οδηγίες
Σχεδιασμός του έργου ψηφιοποίησης
Επιλογή Περιεχομένου
Προετοιμασία για ψηφιοποίηση
Μεταχείριση των πρωτοτύπων
Ψηφιοποίηση
Διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου
Μεταδεδομένα
Ενέργειες ανάδειξης - προβολής
Πνευματικά Δικαιώματα
Διαχείριση έργων ψηφιοποίησης

Πρότυπα
Πρότυπα κειμένου
Πρότυπα εικόνας
Πρότυπα ήχου
Πρότυπα βίντεο
Πρότυπα τρισδιάστατου περιεχομένου
Πρότυπα μεταδεδομένων
Πρότυπα ταξινόμησης και ονοματολογίας

Τεχνικές Οδηγίες

Κέντρα Αριστείας
Λογισμικό ανάδειξης
καλών πρακτικών

Βήμα Συζητήσεων
Συντελεστές
 Διαδρομή: Αρχική Σελίδα > Γενικά > Διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου Σύνδεση   
  Τύπο Αρχείω
    
 

Το ψηφιακ αντίγραφ είνၠσυνήθω έν αρχείο σε τύπο TIFF, μη συμπιεσμέν σε συνδυασμ με τα μεταδεδομένα το.  τύπο το αρχείο κၠ πιθανή συμπίεσή το επηρεάζουν σε σημαντικ βαθμ τη ευχρηστ߁ το. Οι παράγοντες πο επιδρούν στην απόφασ σχετικ με το τύπο αρχείο πο θα χρησιμοποιηθεί είνၠτο μέγεθο τω παραγόμενω αρχείω, οι τρόποι παρουσίαση το αντικειμένου (στην οθόν υπολογιστώ, εκτύπωση κλ) κၠοι ταχύτητε δικτυακށ μετάδοση.

Οδηγίε

 • Πριν ληφθεί  απόφασ σχετικ με τους τύπους αρχείω πο θα χρησιμοποιηθού, καλό είνၠνα ληφθού υπόψ τα σχετικ πρότυπ,  χρήσ τω προτύπων αυτώ σε παγκόσμι επίπεδ κၠ υποστήριξή τους απ το λογισμικ το φορ݁ κၠαπ το λογισμικ πο διαθέτου οι αναμενόμενοι χρήστε τη ψηφιακής συλλογής. Το ποσοστ χρήσης ενός τύπο αρχείο σε παγκόσμι επίπεδ είνၠένας έγκυρο δείκτη τη παρούσας κၠτη μελλοντικށ υποστήριξށ το. Επίσης δίνε κάποια ένδειξ σχετικ με τη πιθανότητα να υπάρξουν βιώσιμες λύσεις γι τη ομαλ μετάβασή το σε νέου τύπους αρχείω στ μέλλον.
 • Οι τύπο τω αρχείω στου οποίου θα αποθηκεύοντၠτα ψηφιακ αντικείμεν συνιστάται να βασίζονται σε πρότυπ συμβατ με όσ το δυνατό περισσότερες πλατφόρμες, με ευρεία αποδοχ κၠκατά προτίμησ ανοικτ. Με το τρόπ αυτό επιτυγχάνετၠ διαλειτουργικότητα το ψηφιακού περιεχομένου.
 •  χρήσ κλειστών  εθνικώ προτύπων μπορεί να παρουσιάζε ενδιαφέρον κၠαρκετά πλεονεκτήματ στην ευκολ߁ χρήσης, ωστόσο οι ανοικτοί κၠπροτυποποιημένοι τύπο αρχείω έχου έν πολύ σημαντικ πλεονέκτημ: τη δυνατότητα διασύνδεση κၠανταλλαγής ψηφιακών αρχείω κၠτω μεταδεδομένω τους σε παγκόσμι επίπεδ κၠκατά συνέπεια, δημιουργίၠδικτυακώ συλλογών.
 • Προτείνετၠ ελαχιστοποίηση τω τύπω αρχείω τω ψηφιακών αντικειμένων. Φυσικά, είνၠαναπόφευκτ να χρησιμοποιηθού διαφορετικοί τύπω αρχείω γι τη διατήρησ, τη προβολ, τη μεταφορά κλ.
 • Το ψηφιακ υποκατάστατο συνιστάται να αποθηκεύεται σε μορφ TIFF χωρ߁ συμπίεση κၠκρυπτογράφησ, χωρ߁ να αποκλείονται κၠάλλο τύπο αρχείω σε περίπτωσ πο υπάρχε σαφށ κၠτεκμηριωμένο λόγο. Σε κάθε περίπτωσ το ψηφιακ αντίγραφ πρέπει να αποθηκεύεται σε αρχείο χωρ߁ συμπίεση  με συμπίεση χωρ߁ απώλει πληροφορίၠ(lossless). Το TIFF συνιστ προς το παρό ίσως τη πι αξιόπιστ πλατφόρμ ως προς τη δυνατότητα μετάβαση τω ψηφιακών αρχείω σε νέου τύπους στ μέλλον.
 • Το ψηφιακ αντίγραφ έχει μεγάλο μέγεθο. Το αρχείο αυτό κρατείτၠαποθηκευμένο γι λόγους διατήρησης. Οποιαδήποτ επεξεργασ߁ επιβάλλετၠνα γίνετၠσε αντίγραφ το. Πέρα απ το ψηφιακ υποκατάστατο, συστήνεται να δημιουργούνται τουλάχιστο άλλε δυ εκδοχ݁ το με τη βοήθει το λογισμικού επεξεργασίας εικόνα: μι εικόνα κατάλληλ γι πρόσβαση απ το Διαδίκτυ σε τύπο αρχείο JPEG  PNG κၠμι εικόνα σε σμίκρυνσ γι προεπισκόπησ σε JPEG  GIF, χωρ߁ να αποκλείονται κၠάλλο τύπο αρχείω. Περισσότερες πληροφορίε υπάρχουν στον πίνακα 9.

Ψηφιακ αντίγραφ Εικόνα γι το Διαδίκτυ Εικόνα γι προεπισκόπησ
 • Συνιστ τη πι πιστ αναπαράσταση τη πληροφορίၠπο περιέχεται στ πρωτότυπ
 • Κατά κανόνα μη συμπιεσμέν
 • Δε έχει υποστε επεξεργασ߁
 • Λειτουργεί μακροπρόθεσμ ως το αρχείο απ το οπο߁ θα προκύπτουν όλες οι υπόλοιπε ψηφιακές εκδοχ݁ το πρωτοτύπου
 • Λειτουργεί ως υποκατάστατο το πρωτοτύπου
 • Υψηλής ποιότητα
 • Αρχείο πολύ μεγάλο μεγέθους
 • Χρησιμοποιείτၠγι τη δημιουργία έντυπω αντιγράφων υψηλής ποιότητα
 • Συνήθω αποθηκεύεται σε αρχεία μορφής TIFF
 • Χρησιμοποιείτၠγι τη προβολ το ψηφιακού αντιγράφου στ Διαδίκτυ
 • Συνήθω οι διαστάσεις το είνၠμικρότερες απ τι συνηθισμένες οθόνες
 •  όγκο το είνၠτέτοιο, ώστε να επιτρέπε τη γρήγορ λήψη, χωρ߁ να απαιτείται σύνδεσ υψηλής ταχύτητၠαπ τη πλευρά τω χρηστώ
 • Ικανοποιητικής ποιότητၠγι το γενικό κοιν
 • Συμπιεσμέν
 • Συνήθω αποθηκεύεται σε αρχεία μορφής JPEG  PNG
 • Επιθυμητ ανάλυσ: 150-200dpi
 • Το πολύ 600 pixels στ μεγαλύτερη διάσταση
 • Εικόνα σε σμίκρυνσ  οπο߁ συνήθω συνοδεύετၠαπ σχετικές πληροφορίε
 • Με κατάλληλ μέγεθο, ώστε να προβάλλετၠαμέσως στ Διαδίκτυ: συνεπώ επιτρέπε στου χρήστε να αποφασίζου, αν θέλουν να δουν τη μεγαλύτερη εικόνα  όχ
 • Συνήθω αποθηκεύεται σε αρχεία μορφής GIF  JPEG
 • Δε ενδείκνυτၠγι εικόνε οι οποίες περιέχου ως επ το πλείστον κείμεν, παρτιτούρε κλ, καθώ το περιεχόμεν δε διακρίνετၠσε εικόνα τόσο μικρού μεγέθους
 • Επιθυμητ ανάλυσ: 72dpi
 • Το πολύ 100-200 pixels στ μεγαλύτερη διάσταση, με προτεινόμενο μέγεθο τα 120 pixels

Πίνακၠ9: Εκδόσεις το κάθε ψηφιακού αντικειμένου

 • Προτείνετၠνα υπάρχε κၠέν αντίγραφ το ψηφιακού υποκατάστατο στον τύπο αρχείο πο υποστηρίζε  ψηφιακ φωτογραφικ μηχανή με τη οπο߁ έγιν  ψηφιακ αποτύπωσ (αρχείο τύπο RAW). Το τελευτα߁ είνၠιδιαίτερ σημαντικ γι μελλοντική επεξεργασ߁ τη εικόνၠ(όπως εστίασ, χωρισμός τη εικόνၠσε τμήματ με μεγάλη ακρίβεια κλ). Τα πλεονεκτήματ αποθήκευση σε αυτό το τύπο αρχείο είνၠότ το μέγεθο τη ψηφιακής εικόνၠείνၠσαφώ μικρότερ το TIFF κၠότ  εικόνα προσεγγίζε με το καλύτερο τρόπ το πρωτότυπ, όπως αποτυπώθηκ απ τη ψηφιακ μηχανή. Απ τη άλλη πλευρά, τα μειονεκτήματ είνၠότ δε υπάρχε προτυποποίησ σε αυτό το τύπο αρχείο, εφόσον κάθε ψηφιακ φωτογραφικ μηχανή αποτυπώνει τι εικόνε με διαφορετικ τρόπ κၠαπαιτούντၠεμπορικά προϊόντα λογισμικού γι τη μετατροπ τω εικόνω σε έν πρότυπ τύπο αρχείο, γεγονό πο συνιστ σημαντικ πρόβλημα σε σχέσ με τη μακροπρόθεσμ διατήρησ.
 • Συνιστάται να καθιερωθεί ένας ενιαίο τρόπος ονοματοδοσίၠτω παραγόμενω αρχείω. Γι παράδειγμα μπορεί να αξιοποιηθε το υπάρχο σύστημ καταλογογράφησης  τα ονόματ να είνၠδηλωτικά το αντικειμένου. Επίσης, συνιστάται να είνၠεύκολη  σύνδεσ ανάμεσ στ πρωτότυπ κၠτο ψηφιακ το αντίγραφ. Γι λόγους συμβατότητας τω ψηφιακών αντιγράφων με διάφορ υπολογιστικά συστήματ, το όνομ τους καλό είνၠνα αποτελείτၠαπ οχτώ το πολύ χαρακτήρες, ακολουθούμενου απ μι επέκταση το πολύ τριώ χαρακτήρων.

Σχόλια

 επιλοだτω τύπω αρχείω πο θα χρησιμοποιηθού καλό είνၠνα υπαγορεύεται απ τη ανάγκη γι τη καλύτερη δυνατή ποιότητα το ψηφιακού αντικειμένου κၠαπ τη διαθεσιμότητ λύσεων σχετικ με τη μετάβαση σε ν݁ πρότυπ στ μέλλον με στόχ τη μακροπρόθεσμ διατήρησ.

Οι περισσότερες ψηφιακές φωτογραφικές μηχαν݁ επιτρέπουν τη αποθήκευση τη ψηφιακής εικόνၠσε διαφορετικού τύπους αρχείω. Φυσικά  πληροφορία τη αρχικށ εικόνၠεξαρτάτၠαπ τη τεχνολογία αποτύπωσης πο χρησιμοποιεί  συγκεκριμένη φωτογραφικ μηχανή. Οι τύπο αρχείω πο υποστηρίζουν οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχαν݁ είνα:

 • TIFF: Όλες οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχαν݁ υψηλής ποιότητၠκၠοι επαγγελματικές επιτρέπουν τη αποθήκευση σε TIFF (χωρ߁ απώλει πληροφορία). H αποθήκευση σε TIFF συνιστ καλή πρακτική, ωστόσο διαθέτει κၠκάποια μειονεκτήματ, όπως το μεγάλο μέγεθο τω ψηφιακών αρχείω. Μι λύση σε αυτό είνၠ χρήσ τη μηχανށ σε συνδυασμ με ηλεκτρονικ υπολογιστή, ώστε να αποθηκεύοντၠεκεί οι φωτογραφίε κၠνα μη υπάρχε κίνδυνος έλλειψης αποθηκευτικο χώρο στην ίδια τη μηχανή.
 • JPEG (EXIF):  EXIF είνၠένας τροποποιημένος τύπο αρχείο JPEG στον οπο߁ τεχνικ μεταδεδομένα αποθηκεύοντၠαπευθείၠαπ τη μηχανή στην επικεφαλίδ το αρχείο. Στ έργα ψηφιοποίησης όπου  κύριος στόχος είνၠ διατήρησ δε συνιστάται  τύπο JPEG γι τη αποθήκευση τω ψηφιακών αντιγράφων, καθώ ενέχει απώλει πληροφορία.
 • RAW: Οι περισσότερες απ τι ψηφιακές φωτογραφικές μηχαν݁ πο κυκλοφορού στ εμπόρι παρέχουν τη επιλοだαποθήκευση τη φωτογραφίၠστ μορφ πριν υποστε επεξεργασ߁ μέσα στ μηχανή (χρωματικ παρεμβολ). Τα μειονεκτήματ αποθήκευση σε αυτή τη μορφ είνၠότ δε υπάρχε προτυποποίησ στ συγκεκριμένο τύπο αρχείο, εφόσον κάθε ψηφιακ φωτογραφικ μηχανή αποτυπώνει τι εικόνε με διαφορετικ τρόπ. Είνၠκλειστός τύπο αρχείο κၠαπαιτούντၠεμπορικά προϊόντα λογισμικού γι τη μετατροπ τω εικόνω σε έν πρότυπ τύπο αρχείο.

Τελευτα߁, μεγαλύτερε σε όγκο κၠπι σύνθετες εικόνε προορίζονται γι προβολ στ Διαδίκτυ. Υπάρχουν τύπο αρχείω, όπως το JPEG2000 κၠτο DjVu πο επιτυγχάνουν εντυπωσιακές συμπιέσεις, υποστηρίζουν πολλαπλ݁ αναλύσει τη ίδιၠεικόνၠ(φτάνοντၠμέχρ πολύ υψηλές αναλύσει) κၠτη δυνατότητα εστίασης, ωστόσο απαιτείται απ τους χρήστε να εγκαταστήσου τα αντίστοιχα plug-ins.

 
Προηγούμενη Σελίδα    Επόμενη Σελίδα

Εισαγωγή
Τύπο Αρχείω
Αποθηκευτικά μέσα
Στρατηγικ݁ μετάβαση
Θέματα ασφάλειας και αντιμετώπιση καταστροφών
Μακροπρόθεσμη διατήρηση