Εκτύπωση
Γενικά
Καλές Πρακτικές και Πρακτικές Οδηγίες
Σχεδιασμός του έργου ψηφιοποίησης
Επιλογή Περιεχομένου
Προετοιμασία για ψηφιοποίηση
Μεταχείριση των πρωτοτύπων
Ψηφιοποίηση
Διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου
Μεταδεδομένα
Ενέργειες ανάδειξης - προβολής
Πνευματικά Δικαιώματα
Διαχείριση έργων ψηφιοποίησης

Πρότυπα
Πρότυπα κειμένου
Πρότυπα εικόνας
Πρότυπα ήχου
Πρότυπα βίντεο
Πρότυπα τρισδιάστατου περιεχομένου
Πρότυπα μεταδεδομένων
Πρότυπα ταξινόμησης και ονοματολογίας

Τεχνικές Οδηγίες

Κέντρα Αριστείας
Λογισμικό ανάδειξης
καλών πρακτικών

Βήμα Συζητήσεων
Συντελεστές
 Διαδρομή: Αρχική Σελίδα > Πρότυπα > Πρότυπ μεταδεδομένω Σύνδεση   
  Άλλ πρότυπ μεταδεδομένω
    
 

Υπάρχε ένας μεγάλο αριθμό απ πρότυπ μεταδεδομένω τα οπο߁ μπορού να βρου εφαρμογή σε έργα ψηφιοποίησης. Μερικά απ αυτά παρουσιάζονται στου ιστότοπους το IFLA http://www.ifla.org/II/metadata.htm κၠτο Προγράμματος Ψηφιοποίησης το Κολοράντ (Colorado Digitization Program) http://www.cdpheritage.org/resource/metadata/rsrc_metadata.html.

Ιδιαίτερ ενδιαφέρον παρουσιάζε  δουλει πο έχει γίνε απ το W3C γι το πρότυπ Resource Description Framework (RDF) το οπο߁ είνၠκατάλληλ γι τη παράστασ το θησαυρού όρων. Περισσότερες πληροφορίε μπορού να αναζητηθού στου ιστοτόπους http://www.w3.org/RDF/ κၠhttp://dublincore.org/documents/2002/07/31/dcmes-xml/ γι τη αναπαράσταση τω πεδίων το Dublin Core, χρησιμοποιώντၠRDF.

Άλλ πρότυπ τα οπο߁ μπορού να εφαρμοστού σε ψηφιακές συλλογές πολιτιστικού περιεχομένου είνၠτα ακόλουθα:

Το εύρο πο καλύπτει καθένα απ το παραπάνω πρότυπ μεταδεδομένω είνၠδιαφορετικ. Γι κάθε έργο ψηφιοποίησης σίγουρ υπάρχε έν κατάλληλ πρότυπ μεταδεδομένω το οπο߁ καλύπτει τι απαιτήσεις το έργο.  καλή πρακτική είνၠτο έργο να μη δημιουργεί απ τη αρχή έν δικό το σύνολο μεταδεδομένω, αλλά να καταφεύγει στ καταλληλότερ απ τα ήδ υπάρχοντ πρότυπ. Σε κάθε περίπτωσ  σύστασ είνၠτα πεδ߁ το Dublin Core να περιέχοντၠσε οποιοδήποτ σχήμ μεταδεδομένω, εκτό κၠαν υπάρχε σοβαρό λόγο  οποίος να υπαγορεύει το αντίθετο.

Τα μεταδεδομένα πολλών έργω ψηφιοποίησης επιδιώκετၠνα είνၠδιαθέσιμ σε παροχείς υπηρεσιώ. Το πρωτόκολλο OAI-PMH (Open Archives Initiative for Metadata Harvesting) λειτουργεί ακριβώ προς αυτή τη κατεύθυνση. Δημιουργεί έν πλαίσι διαλειτουργικότητၠτο οπο߁ επιτρέπε τη συγκέντρωσ τω μεταδεδομένω τω ψηφιακών συλλογών κၠδιευκολύνε τη αποτελεσματική διάχυσ το ψηφιακού περιεχομένου. Περισσότερες πληροφορίε περιλαμβάνοντၠστον ιστότοπο http://www.openarchives.org/.

 
Προηγούμενη Σελίδα   

Εισαγωγή
Άλλ πρότυπ μεταδεδομένω