Εκτύπωση
Γενικά
Καλές Πρακτικές και Πρακτικές Οδηγίες
Σχεδιασμός του έργου ψηφιοποίησης
Επιλογή Περιεχομένου
Προετοιμασία για ψηφιοποίηση
Μεταχείριση των πρωτοτύπων
Ψηφιοποίηση
Διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου
Μεταδεδομένα
Ενέργειες ανάδειξης - προβολής
Πνευματικά Δικαιώματα
Διαχείριση έργων ψηφιοποίησης

Πρότυπα
Πρότυπα κειμένου
Πρότυπα εικόνας
Πρότυπα ήχου
Πρότυπα βίντεο
Πρότυπα τρισδιάστατου περιεχομένου
Πρότυπα μεταδεδομένων
Πρότυπα ταξινόμησης και ονοματολογίας

Τεχνικές Οδηγίες

Κέντρα Αριστείας
Λογισμικό ανάδειξης
καλών πρακτικών

Βήμα Συζητήσεων
Συντελεστές
 Διαδρομή: Αρχική Σελίδα > Πρότυπα > Πρότυπ μεταδεδομένω Σύνδεση   
  Εισαγωγή
    
 

 επιλοだτω κατάλληλων μεταδεδομένω συνιστ κρίσιμ ζήτημα γι κάθε έργο ψηφιοποίησης, καθώ μέσω αυτώ επιτυγχάνετၠ περιγραφ τω ψηφιακών αρχείω κၠκατά συνέπεια  ανάκτηση ενός συγκεκριμένο αντικειμένου  αντικειμένων με κοιν χαρακτηριστικά μέσα σε μι μεγάλη συλλογ. Χάρη στ μεταδεδομένα καθίσταται περιττ  αναζήτησ ελεύθερο κειμένου, καθώ σε κάθε ψηφιακ αντικείμεν προστίθενται σημασιολογικ χαρακτηριστικά με τη βοήθει τω οποίων μειώνετၠτο εύρο τω αποτελεσμάτω τη αναζήτησης.

 λειτουργικότητ τω μεταδεδομένω μεγιστοποιείτα, όταν ακολουθούντၠκαθιερωμέν πρότυπ. Με το τρόπ αυτό, διευκολύνετၠακόμ περισσότερ  αναζήτησ, καθώ  περιγραφ τω αντικειμένων γίνετၠμε τη βοήθει κοινών κၠκαλά καθορισμένων πεδίων τα οπο߁ χρησιμοποιούνται κၠαπ τι υπηρεσίε αναζήτησης κၠεπιτυγχάνετၠ διαλειτουργικότητα τω ψηφιακών συλλογών.

 
Επόμενη Σελίδα

Εισαγωγή
Άλλ πρότυπ μεταδεδομένω