Εκτύπωση
Γενικά
Καλές Πρακτικές και Πρακτικές Οδηγίες
Σχεδιασμός του έργου ψηφιοποίησης
Επιλογή Περιεχομένου
Προετοιμασία για ψηφιοποίηση
Μεταχείριση των πρωτοτύπων
Ψηφιοποίηση
Διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου
Μεταδεδομένα
Ενέργειες ανάδειξης - προβολής
Πνευματικά Δικαιώματα
Διαχείριση έργων ψηφιοποίησης

Πρότυπα
Πρότυπα κειμένου
Πρότυπα εικόνας
Πρότυπα ήχου
Πρότυπα βίντεο
Πρότυπα τρισδιάστατου περιεχομένου
Πρότυπα μεταδεδομένων
Πρότυπα ταξινόμησης και ονοματολογίας

Τεχνικές Οδηγίες

Κέντρα Αριστείας
Λογισμικό ανάδειξης
καλών πρακτικών

Βήμα Συζητήσεων
Συντελεστές
 Διαδρομή: Αρχική Σελίδα > Κέντρα Αριστείας Σύνδεση   
  Κέντρα Αριστείας
    
 

Ο όρος «Κέντρα Αριστείας» χρησιμοποιείται για τους οργανισμούς εκείνους οι οποίοι, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία τους, κατέχουν ηγετική θέση στον τομέα της ψηφιοποίησης πολιτιστικού περιεχομένου, διαθέτουν διεθνή ακτινοβολία και ουσιαστικά αποτελούν πρότυπα για τους υπόλοιπους. Στις περισσότερες χώρες δεν υπάρχουν «επίσημα» κέντρα αριστείας αναγνωρισμένα από το κράτος, αλλά δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς με τις προαναφερόμενες ιδιότητες.

Αρκετά Πανεπιστήμια έχουν τμήματα και εργαστήρια, πρωτοπόρους στην ψηφιοποίηση, τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν ως κέντρα αριστείας και διαθέτουν διεθνή αναγνώριση. Τον ίδιο ρόλο σε άλλα Πανεπιστήμια παίζουν οι βιβλιοθήκες τους, ως άμεση συνέπεια των μεγάλων έργων ψηφιοποίησης που έχουν υλοποιήσει. Σε κάποιες χώρες ως κέντρα αριστείας θεωρούνται οι μεγαλύτεροι πολιτιστικοί οργανισμοί, όπως μουσεία, εθνικές βιβλιοθήκες και αρχεία, εφόσον ασχολούνται ενεργά με την ψηφιοποίηση. Επίσης, ως κέντρα αριστείας μπορούν να θεωρηθούν οι επαγγελματικές ενώσεις, συμβούλια και ομοσπονδίες που έχουν δημιουργηθεί για τις διαφορετικές κατηγορίες πολιτιστικής δραστηριότητας (π.χ. μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία, συλλογές τεκμηρίων ήχου και κινούμενης εικόνας). Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους των παραπάνω φορέων είναι η ενίσχυση της ψηφιοποίησης μέσα από την βελτίωση των ήδη υπαρχουσών τεχνολογιών, την προβολή των νέων εξελίξεων και την ενδυνάμωση της αντίστοιχης εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό έχουν δημιουργήσει επιτροπές ή ομάδες εργασίας οι οποίες ασχολούνται αποκλειστικά με τα πρότυπα και τα τεχνικά ζητήματα της ψηφιοποίησης. Τέλος, υπάρχουν οργανισμοί και έργα τα οποία ασχολούνται αποκλειστικά με τις καλές πρακτικές και τα πρότυπα στην ψηφιοποίηση, τη μακροπρόθεσμη διατήρηση κλπ. Αυτά χαρακτηρίζονται, επίσης, ως κέντρα αριστείας.

Παρακάτω παρατίθεται μια λίστα με κέντρα αριστείας διεθνούς εμβέλειας που ανήκουν σε όλες τις κατηγορίες της προηγούμενης παραγράφου. Η λίστα σε καμιά περίπτωση δεν είναι εξαντλητική, αλλά επιχειρεί να καταγράψει κάποιους από τους πιο σημαντικούς φορείς στο χώρο της ψηφιοποίησης πολιτιστικού περιεχομένου, οι οποίοι αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση για τους υπόλοιπους.

AHDS (Arts and Humanities Data Service)

URL: http://ahds.ac.uk/
Πρόκειται για μια εθνική υπηρεσία στη Μεγάλη Βρετανία που υποστηρίζει φορείς που ασχολούνται με τη δημιουργία και διατήρηση ψηφιακών υποκατάστατων και συλλογών για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς λόγους και γενικότερα προωθεί την ψηφιοποίηση. Προς το παρόν καλύπτονται πέντε θεματικές περιοχές:

 • Αρχαιολογία
 • Ιστορία
 • Λογοτεχνία
 • Εικαστικές τέχνες
 • Μουσική, κινηματογράφος, θέατρο και χορός
Πέρα από τη συμβουλευτική του δράση, το AHDS ειδικεύεται στην ψηφιοποίηση δισδιάστατων αντικειμένων και εικαστικών έργων (όπως πίνακες ζωγραφικής, αγάλματα, κεραμικά και υφάσματα), στη διαχείριση ψηφιακών συλλογών, τη διαλειτουργικότητα μεταξύ τους, την τεκμηρίωση με τη βοήθεια διεθνών προτύπων και την προβολή των ψηφιακών αντικειμένων.

Τhe British Library

URL: http://www.bl.uk/
Η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια την ψηφιοποίηση αντικειμένων της, με αποτέλεσμα να διαθέτει πλέον ένα μεγάλο αριθμό ψηφιακών αντιγράφων εφημερίδων, χειρογράφων, ηχητικών τεκμηρίων, φωτογραφιών και εγγράφων. Αρκετά από τα ψηφιακά αντικείμενα προβάλλονται στον ιστότοπο της βιβλιοθήκης, ενώ υπάρχουν και εικονικές εκθέσεις.

CHIN (Canadian Heritage Information Network)

URL: http://www.chin.gc.ca/English/index.html
Είναι ένας οργανισμός ο οποίος βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τα μουσεία στον Καναδά με απώτερο στόχο το συντονισμό και την ενδυνάμωση της δημιουργίας, της παρουσίασης και της διαχείρισης του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου της χώρας. Το αποτέλεσμα είναι το CHIN να διαθέτει αυξημένη τεχνογνωσία στους τομείς της ψηφιοποίησης, της προβολής και διαχείρισης ψηφιακών συλλογών και της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.

CLIR (Council on Library and Information Resources)

URL: http://www.clir.org/
Είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός ο οποίος μέσα από σχετικά έργα, προγράμματα και εκδόσεις έχει ως στόχο τη διατήρηση και τη βελτίωση της πρόσβασης σε πληροφοριακό υλικό για τις επόμενες γενιές. Η αποτελεσματική διαχείριση των ψηφιακών πληροφοριακών πόρων είναι κρίσιμο ζήτημα για τον οργανισμό, ο οποίος συμμετέχει σε έργα για τη διατήρηση και διαχείριση του ψηφιακού περιεχομένου και διοργανώνει αντίστοιχες συναντήσεις εργασίας.

Columbia University Libraries

URL: http://www.columbia.edu/cu/lweb/
Η συγκεκριμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη έχει να επιδείξει σημαντική δραστηριότητα τόσο στην ψηφιοποίηση όσο και στην πραγματοποίηση εικονικών εκθέσεων. Συγκεκριμένα, διαθέτει πληθώρα ψηφιοποιημένων βιβλίων και εικόνων, ενώ παράλληλα συμμετέχει σε έργα για την ψηφιοποίηση μεσαιωνικών χειρογράφων και χειρογράφων σε παπύρους και όστρακα και στη δημιουργία μεγάλων ψηφιακών συλλογών.

Cornell University Library

URL: http://www.library.cornell.edu/
Πρόκειται για μια πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη η οποία έχει να επιδείξει μεγάλη δραστηριότητα στην ψηφιοποίηση. Διαθέτει ένα πολύ μεγάλο αριθμό από ψηφιοποιημένα βιβλία, έγγραφα, εφημερίδες, περιοδικά, φωτογραφίες, βίντεο και άλλα αντικείμενα, μερικά από τα οποία είναι οργανωμένα σε εικονικές εκθέσεις. Επίσης έχει συμμετοχή σε ένα σημαντικό αριθμό έργων ψηφιοποίησης. Ενδεικτικά, έχει αναλάβει ή συμμετέχει σε έργα ψηφιοποίησης εφημερίδων, δημιουργίας και διατήρησης μεγάλων ψηφιακών συλλογών και δημιουργίας συστημάτων διαχείρισης ψηφιακών πόρων. Επίσης, διαθέτει εκπαιδευτικούς οδηγούς για την ψηφιοποίηση δισδιάστατων αντικειμένων, τη διατήρηση και τη μακροπρόθεσμη διατήρηση και έχει οργανώσει αντίστοιχες ημερίδες.

DLF (Digital Library Federation)

URL: http://www.diglib.org/
Προέκυψε από τη συνεργασία μεταξύ βιβλιοθηκών και άλλων σχετικών φορέων οι οποίοι είναι πρωτοπόροι στην χρήση των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση των υπηρεσιών τους. Οι στόχοι του είναι:

 • Η υποστήριξη της δημιουργίας νέων ψηφιακών συλλογών και υπηρεσιών μέσα από την υιοθέτηση κατάλληλων στρατηγικών.
 • Ο καθορισμός και η προβολή οδηγιών και καλών πρακτικών για τη δημιουργία, διασύνδεση και διατήρηση ψηφιακών συλλογών και των ανάλογων υπηρεσιών.
 • Η έρευνα προς την κατεύθυνση της μακροπρόθεσμης διατήρησης.
 • Η εύχρηστη και πιο αποτελεσματική παρουσίαση των ψηφιακών συλλογών.
 • Η μεταφορά τεχνογνωσίας ανάμεσα στις βιβλιοθήκες και τους φορείς της αγοράς.

Το DLF ειδικεύεται στα ζητήματα της ψηφιοποίησης (τεχνικά πρότυπα και οδηγίες για την ψηφιοποίηση βιβλίων, εντύπων, χειρογράφων κλπ, έλεγχος ποιότητας), της τεκμηρίωσης, της μακροπρόθεσμης διατήρησης και της προβολής του ψηφιοποιημένου περιεχομένου.

ECPA (European Commission on Preservation and Access)

URL: http://www.knaw.nl/ecpa/
Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή επιτροπή η οποία έχει ως στόχο την προβολή των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διατήρηση της πρόσβασης σε αρχειακά και μουσειακά αντικείμενα. Όλα τα είδη των πρωτοτύπων κινδυνεύουν από τη φυσική φθορά του χρόνου. Τα ψηφιακά τους υποκατάστατα, από την άλλη, κινδυνεύουν περισσότερο από το γεγονός ότι οι τύποι αρχείων και τα αποθηκευτικά μέσα καθίστανται πολύ γρήγορα απαρχαιωμένα. Η ECPA δρα ως πλατφόρμα συνεργασίας των πολιτιστικών φορέων στα θέματα της διατήρησης και της πρόσβασης. Για πιο αποτελεσματική ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, η ECPA διοργανώνει συναντήσεις, ημερίδες και συνέδρια. Επίσης, συμμετέχει σε αρκετά συναφή έργα.

FIAF (International Federation of Film Archives)

URL: http://www.fiafnet.org/uk/
Η ένωση αυτή έχει αναλάβει το συντονισμό της συνεργασίας ανάμεσα στους πιο γνωστούς φορείς σε παγκόσμιο επίπεδο που διαθέτουν κινηματογραφικές ταινίες και αντίστοιχα τεκμήρια. Οι στόχοι της είναι η διάσωση, συλλογή και διατήρηση κινηματογραφικών έργων τα οποία χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη καλλιτεχνική και ιστορική τους αξία. Η τεχνική επιτροπή της ένωσης ασχολείται με τα ζητήματα της συντήρησης, της ψηφιοποίησης και της διατήρησης των κινηματογραφικών ταινιών.

The Getty

URL: http://www.getty.edu/
Πρόκειται για ένα πολύ γνωστό μουσείο το οποίο διαθέτει πολύ καλή ερευνητική μονάδα, που ασχολείται αρκετά με το ζήτημα της ψηφιοποίησης και πιο συγκεκριμένα με την τεκμηρίωση, το σχεδιασμό ενός έργου, την προβολή του ψηφιοποιημένου υλικού και τη μακροπρόθεσμη διατήρηση. Επίσης, διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό από ψηφιοποιημένα εκθέματα.

Harvard University Library

URL: http://hul.harvard.edu/
Η βιβλιοθήκη αυτή κατέχει ένα μεγάλο αριθμό ψηφιοποιημένων αντικειμένων, όπως βιβλία, έντυπα, χειρόγραφα, παρτιτούρες, φωτογραφίες κλπ. Υπάρχει ξεχωριστό τμήμα το οποίο έχει την ευθύνη της ψηφιακής συλλογής της βιβλιοθήκης. Το εν λόγω τμήμα μέσα από τη συμμετοχή σε συναφή έργα έχει αποκτήσει τεχνογνωσία σε θέματα ψηφιοποίησης, διατήρησης και διαχείρισης ψηφιακών συλλογών, τεκμηρίωσης και προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων του ψηφιοποιημένου περιεχομένου.

HEDS (Higher Education Digitisation Service)

URL: http://heds.herts.ac.uk/
Είναι ένας οργανισμός που παρέχει υπηρεσίες σε πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς και άλλους οργανισμούς για ζητήματα ψηφιοποίησης. Συμμετέχει σε πολυάριθμα έργα. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για το σχεδιασμό, την προετοιμασία και τη διαχείριση έργων ψηφιοποίησης. Επίσης, αναλαμβάνει την ψηφιοποίηση δισδιάστατων και τρισδιάστατων αντικειμένων, ήχου και βίντεο και τη συντήρηση των πρωτοτύπων όπου απαιτείται.

IASA (International Association of Sound and Audiovisual Archives)

URL: http://www.iasa-web.org/index.htm
Ο οργανισμός αυτός συντονίζει τη συνεργασία ανάμεσα σε φορείς που διαθέτουν αρχεία με ηχητικά τεκμήρια και υποστηρίζει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους. Μεταξύ άλλων ασχολείται με την τεκμηρίωση και τα μεταδεδομένα, την ψηφιοποίηση, τη συντήρηση των ηχητικών τεκμηρίων και τη διατήρηση των ψηφιακών αντιγράφων τους. Τα θέματα αυτά καλύπτονται λεπτομερώς στη στρατηγική και τις προτεινόμενες πρακτικές του οργανισμού.

ICA (International Council on Archives)

URL: http://www.ica.org/
Είναι ένας οργανισμός που έχει ως στόχο τη συνεργασία μεταξύ αρχειονόμων και φορέων που διαθέτουν αρχεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Διαθέτει ομάδες εργασίες και επιτροπές οι οποίες ασχολούνται με την επίλυση των σοβαρότερων ζητημάτων του κλάδου. Υπάρχει ειδική ομάδα εργασίας για τις τεχνολογίες πληροφορικής, η οποία καλύπτει και τα θέματα ψηφιοποίησης. Τα μέλη του προέρχονται από περισσότερες από 180 χώρες.

ICOM (International Council of Museums)

URL: http://icom.museum/
Είναι ο οργανισμός που εκπροσωπεί τα μουσεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο στόχος του οργανισμού είναι η συντήρηση και η διαρκής προβολή στο ευρύ κοινό της παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Διατηρεί επίσημη σχέση συνεργασίας με την UNESCO και διαθέτει 29 επιτροπές. Ανάμεσα στις σημαντικές πρωτοβουλίες του συγκαταλέγεται και η επιτροπή CIDOC που ασχολείται με την τεκμηρίωση των μουσειακών συλλογών.

ICC (International Color Consortium)

URL: http://www.color.org/
Συνιστά μια διεθνή οργάνωση που ιδρύθηκε από οκτώ μεγάλες εταιρείες με σκοπό τη δημιουργία, προώθηση και ενθάρρυνση της ανάπτυξης προτύπων και την εξέλιξη των συστημάτων διαχείρισης χρώματος, ώστε να είναι ανεξάρτητα της πλατφόρμας πάνω στην οποία θα λειτουργήσουν. Το αποτέλεσμα είναι η ανάπτυξη ενός πρότυπου συστήματος διαχείρισης χρωμάτων, σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος, το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία προφίλ που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι αριθμητικές τιμές που περιγράφουν τα pixels στις εικόνες πρόκειται να ερμηνευτούν.

ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione)

URL: http://www.iccd.beniculturali.it/ENGLISH/Index.html
Ο οργανισμός αυτός προωθεί και συντονίζει τις δραστηριότητες τεκμηρίωσης πολιτιστικού περιεχομένου στην Ιταλία και συμμετέχει σε αντίστοιχα έργα. Διαθέτει πολύ μεγάλη ειδίκευση στο θέμα της τεκμηρίωσης και των σχετικών προτύπων για διάφορα είδη αντικειμένων, όπως αρχαιολογικά ευρήματα, πίνακες ζωγραφικής, έργα σύγχρονης τέχνης, φωτογραφίες, έντυπα και χειρόγραφα, αλλά και για αρχαιολογικούς χώρους και αρχιτεκτονικά έργα. Επιπλέον, ασχολείται με την ψηφιοποίηση συλλογών, την προβολή και την εκμετάλλευση για εμπορικούς σκοπούς των ψηφιοποιημένων αντικειμένων.

IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions)

URL: http://www.ifla.org/
Είναι ο κορυφαίος οργανισμός που εκπροσωπεί τις βιβλιοθήκες και τους χρήστες τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Διαθέτει τμήματα και ομάδες εργασίας οι οποίες ασχολούνται με διάφορα θέματα, ανάμεσα στα οποία και με την ψηφιοποίηση. Διατηρεί επίσημη σχέση συνεργασίας με την UNESCO και τα μέλη του προέρχονται από 155 χώρες.

IFTA (International Federation of Television Archives)

URL: http://fiatifta.org/
Αποτελεί το σημαντικότερο οργανισμό που έχει ως στόχο τη συνεργασία ανάμεσα σε φορείς που διαθέτουν τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό περιεχόμενο. Ανάμεσα στα μέλη του συγκαταλέγονται οι μεγαλύτεροι δημόσιοι και ιδιωτικοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί οργανισμοί πολλών χωρών, αρχεία που περιλαμβάνουν αντίστοιχο περιεχόμενο, καθώς και εταιρίες παραγωγής. Οι κυριότεροι στόχοι του οργανισμού είναι η μελέτη ζητημάτων αυτής της θεματικής περιοχής και η προβολή σχετικών προτύπων και καλών πρακτικών. Ο IFTA έχει συμμετοχή σε ορισμένα από τα πιο σημαντικά έργα, σε ευρωπαϊκό κυρίως επίπεδο, με θέμα την ψηφιοποίηση ήχου και κινούμενης εικόνας, την τεκμηρίωση και τη διατήρηση του ψηφιοποιημένου περιεχομένου και την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων.

Joanneum Research

URL: http://www.joanneum.at/en/informatik/index.php
Είναι ένα ερευνητικό κέντρο στην Αυστρία το οποίο ειδικεύεται στην αποκατάσταση διατήρηση, επεξεργασία και προβολή τεκμηρίων ήχου και κινούμενης εικόνας. Επίσης, έχει να επιδείξει σημαντική δραστηριότητα στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου και ηλεκτρονικών εκδόσεων. Συμμετέχει σε πολλά ευρωπαϊκά έργα για την αποκατάσταση, ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση ταινιών και τηλεοπτικού περιεχομένου και τη δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων για τη διαχείριση ψηφιακών συλλογών πολιτιστικού περιεχομένου.

National Library of Australia

URL: http://www.nla.gov.au/
Η εθνική βιβλιοθήκη της Αυστραλίας ασχολείται με την ψηφιοποίηση από το 1996. Συγκεκριμένα, ψηφιοποιούνται κατά κύριο λόγο βιβλία, άλλα έντυπα, χειρόγραφα, παρτιτούρες, χάρτες και ηχητικά τεκμήρια. Επίσης, διαθέτει αυξημένη εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα διαχείρισης έργων ψηφιοποίησης, επιλογής των προς ψηφιοποίηση αντικειμένων, διατήρησης, προβολής και εμπορικής εκμετάλλευσης των ψηφιακών συλλογών, συντήρησης των πρωτοτύπων και προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Αποτελεί ίσως τον πρωτοπόρο φορέα στην Αυστραλία σε θέματα ψηφιοποίησης και συμμετέχει σε πολυάριθμα συναφή έργα.

National Library of the Netherlands

URL: http://www.kb.nl/index-en.html
Διαθέτει αυξημένη τεχνογνωσία στα θέματα της ψηφιοποίησης συλλογών βιβλιοθηκών, της ψηφιακής διατήρησης και της προβολής ψηφιακών συλλογών μέσω Διαδικτύου. Έχει συμμετοχή σε ένα μεγάλο αριθμό διεθνών και εθνικών έργων ψηφιοποίησης και σημαντική ερευνητική δραστηριότητα στο θέμα της μακροπρόθεσμης διατήρησης.

NINCH (National Initiative for a Networked Cultural Heritage)

URL: http://www.ninch.org/
Πρόκειται για μια σύμπραξη φορέων με στόχο την εξέλιξη της πολιτιστικής κοινότητας προς ένα ψηφιακό περιβάλλον. Διαθέτει ειδική ομάδα εργασίας για τα θέματα ψηφιοποίησης, η οποία έχει εκδώσει οδηγό που περιλαμβάνει αρχές και πρακτικές οδηγίες για την ψηφιακή αναπαράσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης, διοργανώνει εκδηλώσεις σχετικά με συγκεκριμένες πτυχές της διαδικασίας της ψηφιοποίησης, όπως τα οικονομικά μοντέλα για τα έργα ψηφιοποίησης πολιτιστικού περιεχομένου.

Oxford University Libraries

URL: http://www.lib.ox.ac.uk/
Ειδικό τμήμα των βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου αποτελεί η ψηφιακή βιβλιοθήκη η οποία διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό ψηφιοποιημένων αντικειμένων. Έχει ολοκληρώσει και έχει συμμετοχή σε πολλά έργα ψηφιοποίησης, συνεπώς διαθέτει αυξημένη εμπειρία σε θέματα ψηφιακής αποτύπωσης, τεκμηρίωσης, διατήρησης και προβολής. Επίσης, προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ψηφιοποίησης.

Research Libraries Group (RLG)

URL: http://www.rlg.org/
Είναι μια πολυάριθμη ομάδα από πανεπιστήμια, εθνικές βιβλιοθήκες, αρχεία και άλλους φορείς οι οποίοι διαθέτουν συλλογές με πλούσιο περιεχόμενο, χρήσιμο για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ο συγκεκριμένος φορέας θεωρείται πρωτοπόρος στην αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω συλλογές και οι χρήστες τους ως προς την εύρεση, μεταφορά και διατήρηση των πληροφοριών. Το RLG σχεδιάζει καινοτόμες υπηρεσίες, αναλαμβάνει ή έχει συμμετοχή σε σχετικά έργα και προγράμματα και συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση και διάδοση των αντίστοιχων προτύπων και πρακτικών. Ειδικά για το θέμα της ψηφιοποίησης υπάρχει σημαντική δραστηριότητα στους τομείς της ψηφιοποίησης δισδιάστατων αντικειμένων, στην τεκμηρίωση, στη διατήρηση (βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη), διαχείριση και προβολή των ψηφιακών συλλογών.

Riksarkivet (National Archives)

URL: http://www.ra.se/indexengelska.html
Τα εθνικά αρχεία της Σουηδίας κατέχουν την πλειοψηφία του αρχειακού υλικού της χώρας. Διαθέτουν ειδικό κέντρο για την ψηφιοποίηση εντύπων, χειρογράφων, φωτογραφιών και χαρτών. Το κέντρο αυτό έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στα θέματα της μεταχείρισης των πρωτοτύπων και της διατήρησης των ψηφιακών αντιγράφων.

The Library Council

URL: http://www.librarycouncil.ie/
Πρόκειται για το εθνικό συμβούλιο της Ιρλανδίας για θέματα βιβλιοθηκών. Στις αρμοδιότητές του ανήκουν η καθοδήγηση των βιβλιοθηκών σε όλη τη χώρα και η χάραξη εθνικής πολιτικής στο συγκεκριμένο θέμα. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου και στην προβολή του στο Διαδίκτυο. Το συμβούλιο συμμετέχει σε αρκετά έργα ψηφιοποίησης, ανάμεσα στα οποία εξέχουσα θέση κατέχει η προσπάθεια ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας που φιλοξενείται σε βιβλιοθήκες, μουσεία και αρχεία και η δημιουργία πύλης για την προβολή του ψηφιοποιημένου περιεχομένου. Στο πλαίσιο του έργου αποκτήθηκε πολύ μεγάλη εμπειρία στα θέματα της ψηφιοποίησης δισδιάστατων και τρισδιάστατων αντικειμένων και της προβολής τους

Τhe Library of Congress

URL: http://www.loc.gov/
Η βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ανέλαβε ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα ψηφιοποίησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, το “American Memory” το οποίο συνεχίζεται. Στόχος του είναι να αποτελέσει το ψηφιακό αρχείο της αμερικανικής ιστορίας. Μέχρι τώρα έχει ψηφιοποιηθεί ένας πολύ μεγάλος αριθμός από έντυπα, χειρόγραφα, ηχητικά τεκμήρια, φωτογραφίες, βίντεο, χάρτες και παρτιτούρες. Τα ψηφιακά αντικείμενα έχουν οργανωθεί σε ψηφιακές συλλογές με στόχο την καλύτερη προβολή τους στο κοινό και τη χρήση τους ως εκπαιδευτικό υλικό. Πέρα από την ψηφιοποίηση, η βιβλιοθήκη διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και τη διαχείριση έργων ψηφιοποίησης και στην τεκμηρίωση.

Επιπλέον, η βιβλιοθήκη είναι υπεύθυνη για το πρόγραμμα National Digital Information Infrastructure Preservation Program (http://www.digitalpreservation.gov/), μέσω του οποίου χαράσσεται η εθνική στρατηγική για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου και για το σκοπό αυτό έχει συνάψει συνεργασίες με αντιπροσώπους άλλων ομοσπονδιακών και ερευνητικών οργανισμών, βιβλιοθηκών και επιχειρήσεων.

TASI (Technical Advisory Service for Images)

URL: http://www.tasi.ac.uk/
Πρόκειται για μια υπηρεσία η οποία παρέχει συμβουλευτική δράση και υποστήριξη στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Μεγάλη Βρετανία σε θέματα:

 • Δημιουργίας ψηφιακών εικόνων.
 • Χρήσης ψηφιακών εικόνων για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς λόγους.
 • Διαχείρισης έργων ψηφιοποίησης μικρής και μεγάλης κλίμακας.

Οι στόχοι της υπηρεσίας είναι:

 • Προώθηση της δημιουργίας και χρήσης ψηφιακών εικόνων υψηλής ποιότητας.
 • Προώθηση των σχετικών καλών πρακτικών και τεχνικών προτύπων.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υποστήριξη και εκπαίδευση (διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων).

Στον ιστότοπο του TASI μπορεί να βρει κανείς, ενδεικτικά, χρήσιμες οδηγίες για την χρήση σαρωτών και ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών, την επεξεργασία εικόνας, τον έλεγχο ποιότητας, τη διαχείριση χρωμάτων κλπ.

Το TASI ανήκει στο ILRT (Institute for Learning and Research Technology) του Πανεπιστημίου του Bristol.

UCLA Library

URL: http://www.library.ucla.edu/
Η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη διαθέτει ειδικό πρόγραμμα για τη δημιουργία, αποθήκευση, διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου, το οποίο μπορεί να είναι σε μορφή κειμένου, εικόνας, ήχου ή βίντεο. Η βιβλιοθήκη αναλαμβάνει τη διαδικτυακή προβολή, την αποθήκευση, τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας και τη διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου που δημιουργείται ή παραχωρείται σε αυτή. Ειδικεύεται στους τομείς του σχεδιασμού και της διαχείρισης έργων ψηφιοποίησης, της ψηφιοποίησης και της διατήρησης και παροχής πρόσβασης στο ψηφιακό υλικό.

UKOLN

URL: http://www.ukoln.ac.uk/
Συνιστά ένα κέντρο με αυξημένη τεχνογνωσία στη διαχείριση ψηφιακής πληροφορίας το οποίο παρέχει συμβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες σε βιβλιοθήκες, πολιτιστικούς φορείς και στην εκπαιδευτική κοινότητα:

 • Επηρεάζοντας τις πολιτικές που χαράσσονται στο εν λόγω τομέα
 • Προβάλλοντας ενεργά τα σχετικά θέματα
 • Προάγοντας την αντίστοιχη τεχνολογία μέσω ερευνητικών προγραμμάτων
 • Αναπτύσσοντας καινοτόμα συστήματα και υπηρεσίες με τη βοήθεια διαδικτυακών τεχνολογιών
 • Λειτουργώντας ως φορέας μεταφοράς γνώσης

Το UKOLN έχει αναπτύξει ιδιαίτερη δραστηριότητα στους τομείς της διαλειτουργικότητας και των τεχνικών προτύπων που μπορούν να βρουν εφαρμογή στην ψηφιοποίηση. Στεγάζεται στο Πανεπιστήμιο του Bath.

University of Virginia Library

URL: http://www.lib.virginia.edu/
Η βιβλιοθήκη αυτή κατέχει μια πολύ μεγάλη συλλογή από ψηφιοποιημένα βιβλία, άλλα έντυπα, χειρόγραφα, φωτογραφίες, χάρτες, τεκμήρια ήχου και βίντεο. Πέρα από την ψηφιοποίηση, υπάρχει πολύ μεγάλη εμπειρία στο ζήτημα της τεκμηρίωσης και της ανάπτυξης ψηφιακών αποθεμάτων. Επιπλέον, παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες στο θέμα του σχεδιασμού έργων ψηφιοποίησης και στην καθαυτού διαδικασία της ψηφιακής αποτύπωσης διαφορετικών κατηγοριών πρωτοτύπων.