Εκτύπωση
Γενικά
Καλές Πρακτικές και Πρακτικές Οδηγίες
Σχεδιασμός του έργου ψηφιοποίησης
Επιλογή Περιεχομένου
Προετοιμασία για ψηφιοποίηση
Μεταχείριση των πρωτοτύπων
Ψηφιοποίηση
Διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου
Μεταδεδομένα
Ενέργειες ανάδειξης - προβολής
Πνευματικά Δικαιώματα
Διαχείριση έργων ψηφιοποίησης

Πρότυπα
Πρότυπα κειμένου
Πρότυπα εικόνας
Πρότυπα ήχου
Πρότυπα βίντεο
Πρότυπα τρισδιάστατου περιεχομένου
Πρότυπα μεταδεδομένων
Πρότυπα ταξινόμησης και ονοματολογίας

Τεχνικές Οδηγίες

Κέντρα Αριστείας
Λογισμικό ανάδειξης
καλών πρακτικών

Βήμα Συζητήσεων
Συντελεστές
 Διαδρομή: Αρχική Σελίδα > Γενικά > Σχεδιασμός του έργου ψηφιοποίησης Σύνδεση   
  Εκτέλεση από το φορέα ή ανάθεση σε τρίτους
    
 

Η απόφαση για το αν το έργο θα εκτελεστεί από τον οργανισμό ή θα ανατεθεί σε τρίτους εξαρτάται από παράγοντες, όπως η διαθεσιμότητα του κεφαλαίου που πρόκειται να διατεθεί στο πλαίσιο του έργου, η εμπειρία και ο τομέας ειδίκευσης του φορέα, το μέγεθος και η πολυπλοκότητα του έργου, ακόμα και ο χώρος που διαθέτει ο φορέας.

Οδηγίες

 • Πριν ληφθεί η απόφαση για το αν το έργο ή τμήμα του θα εκτελεστεί από τρίτους συνιστάται να αξιολογηθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα καθεμιάς από τις δυο προσεγγίσεις (ψηφιοποίηση από το φορέα, ανάθεση εργασιών σε τρίτους) τα οποία συνοψίζονται στον Πίνακα 2

  Ψηφιοποίηση από το φορέα Ανάθεση σε τρίτους
Πλεονεκτήματα
 • Απόκτηση πολύτιμης εμπειρίας σε έργα ψηφιοποίησης.
 • Πληρέστερος έλεγχος στη μεταχείριση των πρωτοτύπων, την ψηφιοποίηση και την αποθήκευση.
 • Προσαρμογή των απαιτήσεων σχετικά με την ποιότητα των ψηφιακών αντικειμένων κατά τη διάρκεια του έργου.
 • Άμεση συμμετοχή στη δημιουργία ψηφιακών συλλογών, οι οποίες με τον τρόπο αυτό προσαρμόζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις του φορέα και των χρηστών.
 • Κάλυψη μόνο του κόστους της ψηφιοποίησης (όχι του εξοπλισμού ή της κατάρτισης του προσωπικού).
 • Αυξημένη παραγωγικότητα.
 • Εργασία προσωπικού με την απαιτούμενη εξειδίκευση προς όφελος του έργου.
 • Μειωμένος κίνδυνος για το έργο.
 • Αποφυγή κάλυψης κόστους αντικατάστασης του εξοπλισμού.
Μειονεκτήματα
 • Μεγάλες επενδύσεις σε προσωπικό και εξοπλισμό.
 • Αυξημένος χρόνος για την εγκατάσταση του εξοπλισμού και την ομαλή λειτουργία της διαδικασίας ψηφιοποίησης.
 • Ανάγκη για την εφαρμογή προτύπων και καλών πρακτικών.
 • Μειωμένη παραγωγικότητα.
 • Πιθανή έλλειψη προσωπικού με την απαιτούμενη εξειδίκευση.
 • Κάλυψη του κόστους πρόσβασης στο Διαδίκτυο, αντικατάστασης εξοπλισμού εφόσον καταστεί αναγκαίο, κατάρτισης του προσωπικού κλπ.
 • Μειωμένος έλεγχος στη διαδικασία ψηφιοποίησης και ποιοτικού ελέγχου.
 • Σύνθετη διαδικασία επικοινωνίας με τον ανάδοχο: προσδιορισμός απαιτήσεων για τα ψηφιακά αντικείμενα από την αρχή, διαπραγμάτευση για την επίλυση προβλημάτων.
 • Έλλειψη προτύπων στα οποία μπορεί να βασιστεί ο έλεγχος ποιότητας των παραδοτέων.
 • Μεταφορά των πρωτοτύπων και μεταχείρισή τους από το προσωπικό του αναδόχου.
 • Πιθανή απειρία του αναδόχου στην αλληλεπίδραση με μουσεία/αρχεία/βιβλιοθήκες.

Πίνακας 2: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της εκτέλεσης έργων ψηφιοποίησης από το φορέα και από τρίτους

 • Καλό είναι η επιλογή του αναδόχου να γίνει βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως
  • Εμπειρία σε παρόμοια έργα
  • Επίγνωση των ειδικών αναγκών τέτοιων έργων
  • Εγγυήσεις ασφάλειας
  • Εξειδικευμένος εξοπλισμός
  • Κατάλληλες συνθήκες περιβάλλοντος
 • Ισχυροί λόγοι υπέρ της ανάθεσης εργασιών σε τρίτους είναι η ανάγκη για εκτέλεση μεγάλου φόρτου εργασίας σε μικρό χρονικό διάστημα και η ύπαρξη απαγορευτικών περιορισμών χώρου, εξοπλισμού και προσωπικού του φορέα. Αντίθετα, ισχυροί λόγοι υπέρ της εκτέλεσης του έργου από το φορέα είναι η αδυναμία μετακίνησης των πρωτοτύπων από το χώρο του, η ελλιπής ή ανεπαρκής οργάνωση της προς ψηφιοποίηση συλλογής (η μετακίνηση της συλλογής στους χώρους του φορέα που θα αναλάβει την ψηφιοποίηση απαιτεί την επαρκή οργάνωσή της, η οποία σε μια τέτοια περίπτωση δημιουργεί σημαντική επιβάρυνση), η ανάγκη για τμηματική ψηφιοποίηση σε μεγάλο χρονικό διάστημα και η σχετικά εύκολη διαδικασία ψηφιοποίησης λόγω της φύσης των πρωτοτύπων και της σχετικής εμπειρίας του φορέα.

Σχόλια

Σε κάποιες περιπτώσεις είναι προτιμότερο να ανατεθούν τμήματα του έργου (και όχι όλο το έργο) σε τρίτους. Για παράδειγμα σε τρίτους μπορούν να ανατεθούν τμήματα του έργου που απαιτούν μεγάλες δαπάνες για εξοπλισμό, οι οποίες δεν καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του έργου, όπως η σάρωση μικροφιλμ, ή η ψηφιοποίηση αντικειμένων μικρής πολιτιστικής ή ιστορικής αξίας.

 
Προηγούμενη Σελίδα    Επόμενη Σελίδα

Εισαγωγή
Η σκοπιμότητα του έργου
Διαχείριση πόρων
Ανθρώπινοι πόροι
Εκτέλεση από το φορέα ή ανάθεση σε τρίτους
Έρευνα
Κίνδυνοι