Εκτύπωση
Γενικά
Καλές Πρακτικές και Πρακτικές Οδηγίες
Σχεδιασμός του έργου ψηφιοποίησης
Επιλογή Περιεχομένου
Προετοιμασία για ψηφιοποίηση
Μεταχείριση των πρωτοτύπων
Ψηφιοποίηση
Διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου
Μεταδεδομένα
Ενέργειες ανάδειξης - προβολής
Πνευματικά Δικαιώματα
Διαχείριση έργων ψηφιοποίησης

Πρότυπα
Πρότυπα κειμένου
Πρότυπα εικόνας
Πρότυπα ήχου
Πρότυπα βίντεο
Πρότυπα τρισδιάστατου περιεχομένου
Πρότυπα μεταδεδομένων
Πρότυπα ταξινόμησης και ονοματολογίας

Τεχνικές Οδηγίες

Κέντρα Αριστείας
Λογισμικό ανάδειξης
καλών πρακτικών

Βήμα Συζητήσεων
Συντελεστές
 Διαδρομή: Αρχική Σελίδα > Γενικά > Σχεδιασμός του έργου ψηφιοποίησης Σύνδεση   
  Ανθρώπινοι πόροι
    
 

Πριν ακόμα ξεκινήσει ένα έργο ψηφιοποίησης καλό είναι ο υπεύθυνος φορέας να εξασφαλίσει ότι το αναγκαίο προσωπικό είναι διαθέσιμο. Αυτό κρίνεται απαραίτητο ειδικά σε μικρούς πολιτιστικούς οργανισμούς, οι οποίοι δε διαθέτουν πολυπληθές προσωπικό και κατά συνέπεια οι εργαζόμενοί τους δεν μπορούν να απασχοληθούν πολλές ώρες υπερωριακά, ώστε να εκτελέσουν τις εργασίες ψηφιοποίησης. Επιπλέον, τα έργα ψηφιοποίησης απαιτούν ειδικές γνώσεις, τις οποίες οι εργαζόμενοι στο φορέα υλοποίησης μπορεί να μη διαθέτουν. Κατά συνέπεια, πρέπει να αναζητηθούν συγκεκριμένες λύσεις.

Οδηγίες

 • Ο φορέας υλοποίησης ενός έργου ψηφιοποίησης πρέπει να διασφαλίσει ότι διαθέτει επαρκή αριθμό ατόμων για την εκτέλεσή του.
 • Συνιστάται να υπάρχει ακριβής περιγραφή για κάθε θέση εργασίας. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί πιο εύκολη η επιλογή του κατάλληλου ατόμου για κάθε θέση. Επιπλέον, οι φορείς χρηματοδότησης συνήθως επιδιώκουν τη σχετική ενημέρωση, καθώς έτσι έχουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του έργου που πρόκειται να χρηματοδοτήσουν.
 • Για να επιτευχθεί η ακριβής και ρεαλιστική περιγραφή κάθε θέσης εργασίας προτείνεται να ετοιμαστεί μια λίστα με τις εργασίες που της αναλογούν με σειρά προτεραιότητας (ξεκινώντας από τις εργασίες με τη μεγαλύτερη βαρύτητα). Στη συνέχεια προτείνεται να συνταχθεί μια αντίστοιχη λίστα με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την απαιτούμενη εμπειρία για κάθε εργασία.
 • Στο πλαίσιο του έργου συνιστάται να απασχοληθούν άτομα τα οποία θα έχουν γνώσεις και εμπειρία στα ακόλουθα ζητήματα:
  • Συντήρηση των πρωτοτύπων: Ίσως απαιτηθούν διαδικασίες συντήρησης, πριν την ψηφιοποίηση κάποιων πρωτοτύπων. Επίσης, κρίνεται σκόπιμη η ειδική προετοιμασία ευαίσθητων αντικειμένων πριν ψηφιοποιηθούν.
  • Ψηφιοποίηση: Περιλαμβάνει τη σάρωση, την ψηφιακή φωτογράφηση, την εξειδίκευση σε τρισδιάστατη ψηφιοποίηση και ψηφιακή αποτύπωση ηχητικών τεκμηρίων και κινούμενης εικόνας, την επεξεργασία των ψηφιακών αντιγράφων, την πληκτρολόγηση και εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων ή συνδυασμό των παραπάνω.
  • Μεταδεδομένα: Η τεκμηρίωση (καταγραφή μεταδεδομένων) είναι εξίσου σημαντική με την ψηφιακή αποτύπωση. Εδώ περιλαμβάνεται η καταγραφή ήδη υπαρχόντων στοιχείων καταλογογράφησης ή η αναζήτηση σχετικών πληροφοριών (όταν αυτές δεν υπάρχουν).
  • Ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών / Τεχνική υποστήριξη: Εδώ μπορεί να γίνει διάκριση ανάμεσα σε δυο περιοχές: ανάπτυξη ή επιλογή και παραμετροποίηση έτοιμων λύσεων για τη δημιουργία, διαχείριση και προβολή του ψηφιακού αποθέματος και παροχή τεχνικής υποστήριξης στη χρήση και συντήρηση του εξοπλισμού του έργου. Προσωπικό με γνώσεις και εμπειρία σε βάσεις δεδομένων ή συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, προγραμματισμού, σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου, γραφιστικής κλπ είναι απαραίτητο.
  • Διαχείριση έργων: Η επιτυχία ενός έργου ψηφιοποίησης κρίνεται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεπή διαχείρισή του, η οποία εκτείνεται σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός έργου ψηφιοποίησης.
 • Καλό είναι να προσδιοριστούν πριν την έναρξη της καθαυτού ψηφιοποίησης τα άτομα που θα απασχοληθούν σε κάθε θέση εργασίας.
 • Πριν την έναρξη του έργου καλό είναι να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι απαιτήσεις για την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα πληροφορικής ή χειρισμού εύθραυστων και ευαίσθητων αντικειμένων.
 • Εφόσον είναι δυνατόν, η εκπαίδευση του προσωπικού προτείνεται να γίνει με τη βοήθεια του εξοπλισμού και του λογισμικού που έχει επιλεγεί για το έργο. Επίσης, η εκπαίδευση είναι προφανές ότι πρέπει να γίνει πριν την έναρξη του έργου. (Πολλές φορές οι προμηθευτές παρέχουν δωρεάν εκπαίδευση πάνω στις λύσεις που προτείνουν).
 • Είναι προτιμότερο να συσταθεί μια μικρή ομάδα από κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό που θα εργάζεται αποκλειστικά για το έργο, παρά να απασχολούνται περιστασιακά πολλοί εργαζόμενοι.

Σχόλια

Αξίζει να τονιστεί ότι η στελέχωση στο πλαίσιο των έργων ψηφιοποίησης πολιτιστικού περιεχομένου πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή, καθώς σε αντίθετη περίπτωση ελλοχεύει ο κίνδυνος της καταστροφής αναντικατάστατων και πολύτιμων εκθεμάτων ή άλλων αντικειμένων. Η παρατήρηση αυτή είναι προφανής και ισχύει σε κάθε περίπτωση διαχείρισης έργου, ωστόσο είναι κρίσιμη σε έργα που αφορούν σε αντικείμενα αδιαμφισβήτητης πολιτιστικής αξίας.

Οι διακριτοί ρόλοι οι οποίοι απαιτούνται κατά κύριο λόγο σε ένα έργο ψηφιοποίησης είναι οι ακόλουθοι (η λίστα δεν είναι εξαντλητική):

 • Υπεύθυνος του έργου.
 • Υπεύθυνος για την επιλογή του περιεχομένου.
 • Υπεύθυνος του φορέα για το περιεχόμενο.
 • Ειδικός για την προετοιμασία του περιεχομένου πριν την ψηφιοποίηση (συνήθως ταυτίζεται με το άτομο που αναλαμβάνει τον προηγούμενο ρόλο).
 • Προσωπικό εξειδικευμένο στη σάρωση / ψηφιακή φωτογράφηση / ψηφιοποίηση τρισδιάστατης εικόνας/ ψηφιοποίηση ήχου.
 • Προσωπικό εξειδικευμένο στην επεξεργασία εικόνων.
 • Ειδικός στον έλεγχο ποιότητας.
 • Αναλυτής μεταδεδομένων (αποφασίζει για το πρότυπο μεταδεδομένων, τα πεδία που πρέπει να συμπληρώνονται κλπ).
 • Προσωπικό εξειδικευμένο στην εισαγωγή μεταδεδομένων.
 • Προγραμματιστής ή/και ειδικός στις βάσεις δεδομένων ή στα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (δημιουργία του λογισμικού για το ψηφιακό απόθεμα).
 • Διαχειριστής συστήματος και δικτύου (υπεύθυνος για την ασφάλεια και την πρόσβαση στο ψηφιακό απόθεμα).
 • Σχεδιαστής, προγραμματιστής και γραφίστας για τις εφαρμογές προβολής του ψηφιοποιημένου περιεχομένου (για παράδειγμα εφαρμογές Διαδικτύου, τρισδιάστατης αναπαράστασης, εικονικής πραγματικότητας κλπ).
 • Ειδικός για τα πνευματικά δικαιώματα.

 
Προηγούμενη Σελίδα    Επόμενη Σελίδα

Εισαγωγή
Η σκοπιμότητα του έργου
Διαχείριση πόρων
Ανθρώπινοι πόροι
Εκτέλεση από το φορέα ή ανάθεση σε τρίτους
Έρευνα
Κίνδυνοι