Εκτύπωση
Γενικά
Καλές Πρακτικές και Πρακτικές Οδηγίες
Σχεδιασμός του έργου ψηφιοποίησης
Επιλογή Περιεχομένου
Προετοιμασία για ψηφιοποίηση
Μεταχείριση των πρωτοτύπων
Ψηφιοποίηση
Διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου
Μεταδεδομένα
Ενέργειες ανάδειξης - προβολής
Πνευματικά Δικαιώματα
Διαχείριση έργων ψηφιοποίησης

Πρότυπα
Πρότυπα κειμένου
Πρότυπα εικόνας
Πρότυπα ήχου
Πρότυπα βίντεο
Πρότυπα τρισδιάστατου περιεχομένου
Πρότυπα μεταδεδομένων
Πρότυπα ταξινόμησης και ονοματολογίας

Τεχνικές Οδηγίες

Κέντρα Αριστείας
Λογισμικό ανάδειξης
καλών πρακτικών

Βήμα Συζητήσεων
Συντελεστές
 Διαδρομή: Αρχική Σελίδα > Γενικά > Σχεδιασμός του έργου ψηφιοποίησης Σύνδεση   
  Διαχείριση πόρων
    
 

Οι πόροι που είναι απαραίτητοι για ένα έργο ψηφιοποίησης εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τους στόχους του, ωστόσο μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε λίγες βασικές κατηγορίες, όπως προσωπικό, εξοπλισμός (υλικό και λογισμικό) και διαχειριστικές ανάγκες, σύμφωνα με τον Πίνακα 1. Ο συγκεκριμένος πίνακας περιλαμβάνει πόρους οι οποίοι μπορεί να μην είναι απαραίτητοι σε κάθε έργο, όμως δίνει μια σαφή εικόνα των αναγκών του. Ο φορέας υλοποίησης μπορεί ήδη να διαθέτει κάποιους από αυτούς, ενώ για τους υπόλοιπους θα απαιτηθεί η απόκτησή τους.

Προσωπικό Προσωπικό διαχείρισης του έργου
Προσωπικό για την ψηφιοποίηση
Προσωπικό για την τεκμηρίωση
Τεχνικοί / Προγραμματιστές
Ερευνητές
Ειδικοί στα πνευματικά δικαιώματα
Νομικοί σύμβουλοι
Υλικό Σταθμοί εργασίας
Εξυπηρετητές
Σαρωτές
Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές
Συσκευές ανάγνωσης φιλμ και μαγνητικών μέσων
Συσκευές προετοιμασίας και ανάγνωσης ηχητικών τεκμηρίων
Λογισμικό Λειτουργικό σύστημα
Εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας
Εφαρμογές διαχείρισης μεταδεδομένων
Εφαρμογές βάσεων δεδομένων
Εφαρμογές αναζήτησης
Εφαρμογές εξυπηρετητή ιστού
Εφαρμογές εξυπηρετητή-εξυπηρετούμενου (server-client)
Ειδικές εφαρμογές
Αποθηκευτικά μέσα Σκληροί δίσκοι
Συσκευές δικτυακής αποθήκευσης
Οπτικά αποθηκευτικά μέσα
Μαγνητικά αποθηκευτικά μέσα
Δικτυακή υποδομή Καλώδια
Κάρτες δικτύου
Διακόπτες (switches)
Δρομολογητές (routers)
Αναλώσιμα Γραφική ύλη
Μελάνια εκτυπωτών
Φωτισμός (εξοπλισμός φωτισμού για τις συσκευές ψηφιακής αποτύπωσης)
Μέσα για αποθήκευση και για αντίγραφα ασφαλείας
Διαχειριστικές ανάγκες Προετοιμασία προσφορών
Αναζήτηση και επίτευξη συνεργασιών
Δημοσιότητα και διάχυση
Αποφάσεις για τις προδιαγραφές των παραδοτέων
Σχεδιασμός της ροής εργασιών
Επίβλεψη του προσωπικού
Διασφάλιση ποιότητας

Πίνακας 1: Απαραίτητοι πόροι για έργα ψηφιοποίησης

Οδηγίες

 • Συνιστάται να αναζητηθούν πόροι τους οποίους μπορεί να διαθέτει ήδη ο φορέας. Οι πιο αρμόδιοι να δώσουν απάντηση για το αν ήδη υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός και προσωπικό είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι του φορέα.
 • Στο πλαίσιο της αναζήτησης πόρων στο φορέα συνιστάται να εξεταστούν τα ακόλουθα:
  • Εξοπλισμός (υλικό και λογισμικό) ο οποίος μπορεί να είχε αποκτηθεί στο πλαίσιο κάποιου παλιότερου έργου
  • Προσωπικό με γνώσεις και εμπειρία σε έργα ψηφιοποίησης
  • Επαρκής βοήθεια σε τεχνικά θέματα και ζητήματα συντήρησης
  • Επαρκή αποθηκευτικά μέσα
  • Η αξιοποίηση των παραπάνω πόρων από το συγκεκριμένο έργο δεν παραβιάζει το συνολικό πλάνο εργασιών του φορέα.
 • Προτείνεται να συνταχθεί ένα κείμενο με τους στόχους του έργου και τους διαθέσιμους πόρους του φορέα, ώστε με τη βοήθεια του προσωπικού να γίνει αποτίμηση των διαθέσιμων πόρων και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.
 • Σε περίπτωση που ο φορέας δεν μπορεί να καλύψει εσωτερικά τους αναγκαίους πόρους για το έργο είναι απαραίτητη η ανάθεση εργασιών σε τρίτους. Αυτή μπορεί να έχει ποικίλες μορφές, όπως σύμβαση με κάποια εταιρία, πρόσληψη ενός συμβούλου ή συνεργασία με άλλο φορέα.

Σχόλια

Τα έργα ψηφιοποίησης που αναλαμβάνονται από μεγάλους οργανισμούς συχνά επωφελούνται από ήδη υπάρχοντες πόρους που διαθέτει ο οργανισμός. Τέτοιοι «κρυφοί» πόροι είναι για παράδειγμα το τοπικό δίκτυο, συνδέσεις υψηλής ταχύτητας με το Διαδίκτυο, δικτυακά αποθηκευτικά μέσα μεγάλων δυνατοτήτων, εξυπηρετητές και προσωπικό με κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία στην ανάπτυξη και τη συντήρηση του εξοπλισμού ψηφιοποίησης.

Γενικά, τα έργα που αναλαμβάνουν μεγάλοι φορείς μπορούν να εκτελεστούν, να συντηρηθούν και να επεκταθούν εύκολα και γρήγορα, εξαιτίας της αξιοποίησης ήδη υπαρχόντων πόρων, ωστόσο ακριβώς γι’ αυτό το λόγο το τελικό κόστος δεν αντικατοπτρίζει το συνολικό. Οι μικρότεροι φορείς, οι οποίοι συνήθως δε διαθέτουν παρόμοια πλεονεκτήματα, μπορούν να επιτύχουν πολλά, μέσα από τις μεταξύ τους συνεργασίες. Θα γίνει ξεχωριστή αναφορά στους ανθρώπινους πόρους στην επόμενη παράγραφο.

 
Προηγούμενη Σελίδα    Επόμενη Σελίδα

Εισαγωγή
Η σκοπιμότητα του έργου
Διαχείριση πόρων
Ανθρώπινοι πόροι
Εκτέλεση από το φορέα ή ανάθεση σε τρίτους
Έρευνα
Κίνδυνοι