Εκτύπωση
Γενικά
Καλές Πρακτικές και Πρακτικές Οδηγίες
Σχεδιασμός του έργου ψηφιοποίησης
Επιλογή Περιεχομένου
Προετοιμασία για ψηφιοποίηση
Μεταχείριση των πρωτοτύπων
Ψηφιοποίηση
Διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου
Μεταδεδομένα
Ενέργειες ανάδειξης - προβολής
Πνευματικά Δικαιώματα
Διαχείριση έργων ψηφιοποίησης

Πρότυπα
Πρότυπα κειμένου
Πρότυπα εικόνας
Πρότυπα ήχου
Πρότυπα βίντεο
Πρότυπα τρισδιάστατου περιεχομένου
Πρότυπα μεταδεδομένων
Πρότυπα ταξινόμησης και ονοματολογίας

Τεχνικές Οδηγίες

Κέντρα Αριστείας
Λογισμικό ανάδειξης
καλών πρακτικών

Βήμα Συζητήσεων
Συντελεστές
 Διαδρομή: Αρχική Σελίδα > Γενικά > Επιλογή Περιεχομένου Σύνδεση   
  Οριστικοποίηση κριτηρίω επιλογής
    
 

 επιλοだτο προς ψηφιοποίησ περιεχομένου συνιστ κρίσιμ παράγοντ κατά το σχεδιασμ ενός έργο ψηφιοποίησης. Τα κριτήρια γι τη επιλοだτο περιεχομένου συνήθω εξαρτώνται απ τους στόχου το έργο, απ τους περιορισμούς τεχνικής κၠοικονομικށ φύση, απ τα ζητήματα προστασίας πνευματικώ δικαιωμάτω κၠαπ τη υλοποίησ έργω με το ίδιο  συναφ݁ αντικείμεν.

Οδηγίε

 • Είνၠαπαραίτητο να οριστικοποιηθούν τα κριτήρια γι τη επιλοだτο προς ψηφιοποίησ περιεχομένου όσ γίνετၠγρηγορότερ κၠνα εναρμονίζονται με τους στόχου το έργο. Κατά τη οριστικοποίησή τους μπορού να ληφθού υπόψ τουλάχιστο τα παρακάτω:
  • Ζητήματα πνευματικށ ιδιοκτησία: Συνιστ το βασικότερο, ίσως, κριτήριο γι τη επιλοだτο προς ψηφιοποίησ περιεχομένου.  φορέας πρέπει να εξετάσει, αν τίθενται περιορισμο λόγω πνευματικώ δικαιωμάτω κၠαν μπορεί να προχωρήσει στ δημιουργία κၠδιάθεσ ψηφιακών αντιγράφων. Αναφορές στην ευρωπαϊκ κၠελληνική νομοθεσ߁ σχετικ με τα πνευματικά δικαιώματα υπάρχουν στην αντίστοιχη μελέτη.
  • Κατάστασ τω προς ψηφιοποίησ αντικειμένων: Πρέπει να απαντηθούν ερωτήματ, όπως αν  πληροφοριακή κၠιστορική αξία το αντικειμένου είνၠδυνατό να αποτυπωθεί με ακρίβεια στ ψηφιακ αντίγραφ, αν  φυσική κατάστασ το αντικειμένου συνιστ σοβαρό εμπόδι, αν υπάρχουν άλλα αναλογικ υποκατάστατα, όπως μικροφιλ  slides σε καλή κατάστασ κλ.
  • Κόστος τη ψηφιοποίησης: Συνιστ έν απ τους βασικούς παράγοντες επιλογής κριτηρίω, καθώ είνၠαπαραίτητο να εξεταστε το κατά πόσο  χρηματοδότησ το φορ݁ επαρκε γι τη ψηφιοποίησ συγκεκριμένω αντικειμένων κၠαν υπάρχε ρητή δέσμευση το φορ݁ γι τη διαχείριση κၠδιατήρησ τω ψηφιακών αντικειμένων μετά το πέρၠτο έργο. Επίσης, μπορεί να εξεταστε το κατά πόσο  ψηφιοποίησ συγκεκριμένω αντικειμένων μπορεί να προσελκύσε χρηματοδότησ  έσοδ στ φορ݁ απ εμπορική εκμετάλλευση.
  • Ζητήματα διατήρησης: Μέσω τη ψηφιοποίησης είνၠδυνατή  διατήρησ ευαίσθητων αντικειμένων, λόγω τη διάθεσης στ ευρύ κοιν το ψηφιακού τους υποκατάστατο. Επιπλέον, καλό είνၠνα εξεταστούν πιθανο κίνδυνοι καταστροφށ το πρωτοτύπου κατά τη ψηφιοποίησ.
  • Οργάνωση κၠεπαρκށ τεκμηρίωση: Κρίνεται σκόπιμ να εξεταστε  ύπαρξη λογικށ ταξινόμηση τω πρωτοτύπων, αν είνၠαριθμημένα σε σελίδε  ακολουθείται άλλη ταξινόμηση, αν είνၠελλιπή κၠτέλο, αν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίε γι αυτά (περιγραφ, δομή κλ) είτε σε μορφ βιβλιογραφικών εγγραφών είτε ανατρέχοντας σε καλά προσδιορισμένε βιβλιογραφικές πηγ݁.
  • Επιδιωκόμενε χρήσει: Απ τι πι συνήθεις είνၠ πρόσβαση σε περιεχόμεν, το οπο߁ διαφορετικ θα ήταν μη διαθέσιμ   πρόσβαση σε αυτό θα ήταν αυστηρ επιλεκτική γι λόγους συντήρησης  ασφάλεια,  ευκολότερη πρόσβαση σε σαφώ ευρύτερο κοιν,  πρόσβαση σε αντικείμεν εξαιρετικށ ιστορικށ, καλλιτεχνικށ κၠεκπαιδευτικށ αξία, σε χαρακτηρισμένους εθνικούς / παγκόσμιου θησαυρού κၠσε συλλογές με μεγάλη απήχησ στ κοιν. Γενικότερα τα κριτήρια επιλογής πρέπει να προσανατολιστούν στ είδη, επίπεδ κၠσυχνότητ χρήσης τω ψηφιακών αντικειμένων κၠστ κατά πόσο έχου γίνε κατανοητές κၠπρόκειτၠνα ικανοποιηθού απ το έργο οι απαιτήσεις τω πιθανώ χρηστώ, ώστε  ψηφιακ συλλοだπο θα προκύψει να προσελκύσε το ενδιαφέρον τους. Καλό είνၠνα ληφθού υπόψ  καταλληλότητ το προς ψηφιοποίησ υλικού γι πρόσβαση μέσα απ το Διαδίκτυ, καθώ κၠθέματα ασφάλειၠκၠπεριορισμώ στην πρόσβαση (γι παράδειγμα δικαιώματα πρόσβαση σε συγκεκριμένους χρήστε κၠχρήσ υπ όρου).
  • Στόχοι το έργο: Κατά τη επιλοだτω κριτηρίω είνၠσκόπιμ να ληφθού υπόψ οι στόχοι το έργο οι οποίοι έχου οριστικοποιηθε κατά το προηγούμεν στάδιο (γι παράδειγμα πι εύκολη πρόσβαση, διατήρησ, έρευνα, ικανοποίησ τω αναγκώ τω χρηστώ).
  • Διαθεσιμότητ ήδ υπαρχόντων ψηφιακών αναπαραστάσεων τω εν λόγω αντικειμένων: Μπορεί το περιεχόμεν να έχει ήδ ψηφιοποιηθεί στ πλαίσι άλλο έργο. Σε αυτή τη περίπτωσ καλό είνၠνα εξεταστε κατά πόσο  ποιότητα,  τεκμηρίωση κၠ λειτουργικότητ τω ψηφιακών αντιγράφων συμπίπτε με τους στόχου το παρόντος έργο, όπως επίσης κၠαν συγκλίνουν οι περιορισμο στην πρόσβαση κၠτη χρήσ τω ψηφιακών αντικειμένων. Μι καλή πρακτική είνၠτο προς ψηφιοποίησ περιεχόμεν να συνιστ μι ν݁ συλλοだ μι αξιόλογη προσθήκη σε ήδ υπάρχουσ ψηφιακ συλλογ.
  • Δυνατότητε το φορ݁: Καλό είνၠνα ληφθεί υπόψ το κατά πόσο  φορέας διαθέτει τους απαιτούμενου πόρους γι τη δημιουργία, διαχείριση κၠδιατήρησ τη ψηφιακής συλλογής.
 • Τα κριτήρια επιλογής καλό είνၠνα είνၠσαφή κၠνα έχει προηγηθε συζήτηση κၠσυμφωνία με όλου τα εμπλεκόμεν μέρη (προσωπικ το φορ݁, πιθανο χρήστε, άλλο φορείς με συναφ݁ αντικείμεν) πριν απ τη τελική επιλοだκၠτη διαδικασία τη ψηφιοποίησης. Μπορεί να συνταχθε μελέτη τω αναγκώ τω πιθανώ τελικώ χρηστώ κၠτω αντικειμένων πο περιέχου οι ψηφιακές συλλογές άλλω φορέων, ώστε να ισχυροποιηθε ακόμ περισσότερ  επιλοだτω συγκεκριμένω κριτηρίω.
 • Τα κριτήρια επιλογής καλό είνၠνα διαθέτου επαρκή τεκμηρίωση έτσι, ώστε κၒ όλ τη διάρκεια το έργο να καθίσταντၠσαφείς οι λόγο γι οποιαδήποτ απόφασ γι ψηφιοποίησ  μη συγκεκριμένω αντικειμένων.

Σχόλια

 πλειοψηφία τω πολιτιστικών φορέων διαθέτει έν μικρ αριθμό αντικειμένων ανεκτίμητη αξία, το οπο߁ συνήθω παρουσιάζε μεγάλο ενδιαφέρον γι το ευρύ κοιν. Το περιεχόμεν αυτό είνၠπροφανές ότ συνιστ τμήμ κάθε έργο ψηφιοποίησης πο πρόκειτၠνα πραγματοποιηθε, ώστε να δίνε μι αντιπροσωπευτική εικόνα το συγκεκριμένο φορ݁.

Έν σημαντικ ποσοστ τω έργω ψηφιοποίησης έχου ως στόχ τη προβολ τω ψηφιακών αντικειμένων μέσω Διαδικτύου. Το γεγονό αυτό προϋποθέτε ότ έχου επιλυθεί ζητήματα σχετικ με τα πνευματικά δικαιώματα το υλικού πο πρόκειτၠνα ψηφιοποιηθεί.

Παρακάτω φαίνεται μι λίστ με κριτήρια επιλογής τω προς ψηφιοποίησ αντικειμένων.  λίστ αυτή προέρχεται απ το “Handbook for Digital Projects” το Northeast Document Conservation Center.  λίστ δε είνၠεξαντλητικ, ωστόσο συνιστ καλό παράδειγμα το τρόπου με το οπο߁ μπορεί να προχωρήσει  επιλοだτο προς ψηφιοποίησ περιεχομένου.

Κριτήρια επιλογής NAI OXI

Το υποψήφιο αντικείμεν είνၠχαρακτηριστικό το φορ݁;

   

Έχει λάβε  φορέας αίτημα απ σημαντικού παράγοντες να συμπεριλάβει το αντικείμεν στην ψηφιακ συλλογ; Αν να, έχει λάβε αιτήματα γι το αντίθετο; Αν να, να μη επιλεγεί το αντικείμεν, εκτό απ τη περίπτωσ κατά τη οπο߁ τα τελευτα߁ αιτήματα είνၠανεπαρκή κၠχωρ߁ τεκμηρίωση.

   

Υπάρχουν περιορισμο στ χρήσ το αντικειμένου λόγω πνευματικώ δικαιωμάτω; Αν όχ, να επιλεγεί. Έχει θέσε  δημιουργός   δωρητށ το αντικειμένου περιορισμούς στ χρήσ το πο δε επιτρέπουν τη ψηφιοποίησ το; Αν να, να απορριφθεί.

   

Το αντικείμεν είνၠδημόσι περιουσ߁  κατέχε  φορέας τα πνευματικά το δικαιώματα; Αν να, να επιλεγεί. Σε αντίθετη περίπτωσ υπάρχουν ενδείξει ότ  φορέας δε θα μπορέσει να αποκτήσε τα πνευματικά δικαιώματα  τη άδει γι ψηφιοποίησ το αντικειμένου; Αν να, να μη επιλεγεί.

   

Περιέχει το αντικείμεν εικόνε προσώπων εν ζω απ τα οπο߁  φορέας έχει λάβε σχετικ άδει (ειδικά γι φωτογραφίε όπου το πρόσωπ είνၠαναγνωρίσιμο, ηχητικ τεκμήρια κၠβίντεο); Αν να, να επιλεγεί. Σε αντίθετη περίπτωσ υπάρχουν ενδείξει ότ  φορέας δε θα μπορέσει να βρει τα πρόσωπ αυτά  ότ δε θα το χορηγήσουν τη σχετικ άδει; Αν να, να μη επιλεγεί μέχρ να αποκτήσε  φορέας τι σχετικές άδειες.

   

Παρουσιάζε μονόπλευρα το αντικείμεν κάποιο θέμα; Αν να, διαθέτει  φορέας επαρκή χρόν κၠπροσωπικ γι να συμβουλευτεί ειδικούς κၠνα ζητήσε σχετικές άδειες απ τι ομάδες πο θίγονται; Αν όχ, να μη επιλεγεί.

   

Αποτελεί το αντικείμεν απόδειξη ιστορικށ  νομικށ αξίၠγι συγκεκριμένο γεγονό; Παρουσιάζε ιδιαίτερ ενδιαφέρον γι συγκεκριμένε ομάδες πληθυσμο; Αν να, να επιλεγεί. Αν όχ,  μετατροπ το απ αναλογικ σε ψηφιακ μορφ μήπω αλλοιώσε το χαρακτήρ το; Αν να,  αν  αξία το αντικειμένου χαθε  αν ακόμ δε υπάρχε κοιν στ οπο߁ να απευθύνετα, να μη επιλεγεί.

   

Το υποψήφιο αντικείμεν είνၠαυθεντικ κၠόχ προϊόν απομίμησης, πλαστογραφίၠ ουσιαστικށ αλλαγށ; Αν να, να επιλεγεί. Αν όχ, μήπω  ψηφιοποίησ το οδηγήσει σε εσφαλμέν συμπεράσματα σχετικ με τη αυθεντικότητ το; Είνၠαδύνατ να αναστραφεί  παρανόησ μέσα απ κατάλληλες επεξηγήσει κၠμεταδεδομένα; Αν να, να μη επιλεγεί.

   

Μπορεί  μέθοδο ψηφιακής αποτύπωσης πο θα επιλεγεί να απεικονίσε με ακρίβεια το αντικείμεν; Αν να, να επιλεγεί. Διαφορετικ, μπορού στ πλαίσι το έργο να αξιοποιηθούν πι σύνθετες τεχνικές, με στόχ τη ακριβή αναπαράσταση το αντικειμένου; Αν δε είνၠδυνατή  ακριβށ αποτύπωσ το αντικειμένου, να μη επιλεγεί.

   

Το υποψήφιο αντικείμεν έχει αναπαρασταθε ικανοποιητικ; Αν να, να επιλεγεί. Αν έχει γίνε λανθασμένη  ανεπαρκށ αποτύπωσ, περιγραφ κၠτεκμηρίωση, διαθέτει  φορέας το απαιτούμεν προϋπολογισμ κၠπροσωπικ, ώστε να διορθώσε τα λάθη αυτά μέσα στ χρονοδιάγραμμα το έργο; Αν όχ, να μη επιλεγεί.

   

 τεκμηρίωση το υποψήφιο αντικειμένου απαιτε ενδελεχή κၠσυνεπώ χρονοβόρ έρευνα; Είνၠεφικτό κάτι τέτοιο στ πλαίσι το έργο; Αν να, να επιλεγεί. Διαφορετικ, αρκε απλά  ψηφιακ αποτύπωσ τω αντικειμένων, χωρ߁ τη πλήρ τεκμηρίωσή τους; Αν όχ, έχει στην κατοχή το  φορέας άλλα αντικείμεν τα οπο߁ μπορού να επιλεγού έναντι το συγκεκριμένο, ώστε να καλύψουν το ενδιαφέρον γι τη θεματική περιοχ στην οπο߁ αυτό ανήκει; Αν δε κρίνεται επαρκށ  τεκμηρίωση, να μη επιλεγεί.

   

Έχει το αντικείμεν αξία κၠδιατίθεται γι πρώτ φορά στ κοιν; Αν να, να επιλεγεί. Το έργο προσθέτε αξία στ υποψήφιο αντικείμεν; Αν να, να επιλεγεί. Το έργο επαναλαμβάνε δουλει  οπο߁ έχει ήδ γίνε σε αναλογικ μορφ  στ πλαίσι κάποιၠέκδοση; Αν να, μπορεί το έργο να επανακαθοριστε, ώστε να προθέσει αξία στ αντικείμεν, αυξάνοντας τη πρόσβαση σε αυτό με:

 • Προσέλκυση πολυπληθού κοινού (γι σπάνια αντικείμεν στ οπο߁ υπήρχε μέχρ τώρα περιορισμένη πρόσβαση);
 • Διασύνδεση με άλλα αντικείμεν;
 • Δημιουργία εικονικώ συλλογών αντικειμένων (.. το ίδιο δημιουργού); Δημιουργία συλλογών αντικειμένων πο δε εκτίθενται στον ίδιο γεωγραφικό χώρο σε ιστοσελίδε κၠπύλε πολιτιστικού περιεχομένου  σε CD-ROM  DVD-ROM;
 • Υπηρεσίε αναζήτησης (ακόμ κၠσε κείμεν);
 • Πρωτοποριακ݁ μεθόδους αναπαράσταση συγκεκριμένω αντικειμένων (.. τρισδιάσταση σάρωση κၠαναπαράσταση)
 • Δημιουργία ψηφιακών αντιγράφων μεγάλη αξίၠγι τους ερευνητ݁ (γι πρωτότυπ τα οπο߁ έχου υποστε αλλοιώσεις  έχου καταστραφε σε σημαντικ βαθμ);

Αν όχ, αρκε  προϋπολογισμός κၠτο προσωπικ το έργο, ώστε να προχωρήσου κάποιε απ τι παραπάνω ενέργειε; Αν όχ, να μη επιλεγεί.

   

Το αναμενόμεν κοιν γι το ψηφιακ αντικείμεν ταυτίζεται με το ήδ υπάρχο κοιν το πρωτοτύπου; Αν να, μπορεί να εμπλουτιστεί  τεκμηρίωσή το, ώστε να προσελκύσε κၠάλλο κοιν; Αν να, να επιλεγεί. Γίνετၠπι αποδοτικ  πρόσβαση στ ψηφιοποιημέν αντικείμεν γι το ήδ υπάρχο κοιν το; Αν όχ, να μη επιλεγεί.

   

Το κοιν πο αναμένεται να δείξει ενδιαφέρον γι το υποψήφιο αντικείμεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις γι το τρόπ ψηφιοποίησης κၠπαρουσίασށ το (.. ψηφιακές εικόνε πολύ υψηλής ανάλυσης, οι οποίες έχου υποστε επεξεργασ߁ κၠσυμμετέχου σε εικονικ݁ συλλογές); Αν να, διαθέτει σημαντικ τμήμ το κοινού το απαραίτητο εξοπλισμ γι αυτό το σκοπ; Επαρκούν  προϋπολογισμός, το χρονοδιάγραμμα κၠτο προσωπικ το έργο; Αν όχ, να μη επιλεγεί.

   

Το υποψήφιο αντικείμεν είνၠσε καλή κατάστασ, ώστε να περάσε χωρ߁ πρόβλημα τη διαδικασία τη ψηφιοποίησης; Εναλλακτικ υπάρχουν πιστές απομιμήσει  αντίγραφ το, τα οπο߁ θα μπορούσၠνα ψηφιοποιηθού στ θέση το; Αν να, να επιλεγεί. Αν όχ, έχει αλλοιωθε  είνၠτόσο ευαίσθητ, ώστε  διαδικασία τη ψηφιοποίησης  τη δημιουργίၠπιστού αντιγράφου εγκυμονε σοβαρούς κινδύνου  μπορεί ακόμ κၠνα το καταστρέψε; Γι παράδειγμα είνၠανάγκη να διαχωριστούν τα φύλλ ενός σπάνιο βιβλίο  να απομακρυνθεί  κορνίζ  να ασκηθε πίεσ σε έν εύθρυπτο αντικείμεν; Αν να, επαρκούν  προϋπολογισμός κၠτο χρονοδιάγραμμα το έργο γι μι τόσο απαιτητική εργασ߁; Αν όχ, να μη επιλεγεί.

   

Το πρωτότυπ είνၠπλήρως αρχειοθετημένο κၠτοποθετημένο σε ασφαλή θέση; Αν να, να επιλεγεί. Διαφορετικ, θα μπορούσε  απομάκρυνσ το αντικειμένου απ τη θέση το γι λόγους ψηφιοποίησης να το θέσε σε κίνδυν κλοπής; Αν να, να μη επιλεγεί.

   

Έχει γίνε έλεγχο μήπω το αντικείμεν έχει ψηφιοποιηθεί στ πλαίσι άλλο έργο; Αν το ψηφιακ υποκατάστατο δε είνၠικανοποιητικής ποιότητα, να επιλεγεί. Διαφορετικ, μπορεί να ζητηθε έν αντίγραφ το ψηφιακού υποκατάστατο, ώστε να υπάρχε στην παρούσ συλλογ.

   

Το υποψήφιο αντικείμεν φυλάσσεται σε συνθήκες πο το καθιστού μη προσβάσιμο (.. σε πολύ χαμηλή θερμοκρασ߁); Αν είνၠπολύ εύκολα προσβάσιμο κα σε ποικίλες μορφές (.. σε μικροφίλ πο διατίθεται ευρέως) υπάρχε κάποιο ειδικό λόγο να υπάρχε σε ηλεκτρονικ μορφ; Αν να, να επιλεγεί.

   

Έχει τεθε προτεραιότητ στην ψηφιοποίησ το υποψήφιο αντικειμένου λόγω τη θεματικށ κατηγορίας στην οπο߁ ανήκει  λόγω ειδικώ όρων το έργο; Αν να, να επιλεγεί.

   
 
Επόμενη Σελίδα

Εισαγωγή
Οριστικοποίηση κριτηρίω επιλογής
Διαδικασία επιλογής