Εκτύπωση
Γενικά
Καλές Πρακτικές και Πρακτικές Οδηγίες
Σχεδιασμός του έργου ψηφιοποίησης
Επιλογή Περιεχομένου
Προετοιμασία για ψηφιοποίηση
Μεταχείριση των πρωτοτύπων
Ψηφιοποίηση
Διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου
Μεταδεδομένα
Ενέργειες ανάδειξης - προβολής
Πνευματικά Δικαιώματα
Διαχείριση έργων ψηφιοποίησης

Πρότυπα
Πρότυπα κειμένου
Πρότυπα εικόνας
Πρότυπα ήχου
Πρότυπα βίντεο
Πρότυπα τρισδιάστατου περιεχομένου
Πρότυπα μεταδεδομένων
Πρότυπα ταξινόμησης και ονοματολογίας

Τεχνικές Οδηγίες

Κέντρα Αριστείας
Λογισμικό ανάδειξης
καλών πρακτικών

Βήμα Συζητήσεων
Συντελεστές
 Διαδρομή: Αρχική Σελίδα > Γενικά > Διαχείριση έργων ψηφιοποίησης Σύνδεση   
  Ομάδα εργασίας
    
 

Τα έργα ψηφιοποίησης είναι πολύ πιθανό να αποτελέσουν την πρώτη επαφή του προσωπικού πολιτιστικών οργανισμών με τις νέες τεχνολογίες, όπως χρήση συσκευών ψηφιοποίησης, διαδικτυακές τεχνολογίες, επεξεργασία εικόνας, τεκμηρίωση κλπ.

Οδηγίες

 • Μια από τις πιο δύσκολες εργασίες στο πλαίσιο της διαχείρισης ενός έργου ψηφιοποίησης είναι η στελέχωσή του με το κατάλληλο προσωπικό. Άτομα τα οποία διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία είναι δύσκολο να βρεθούν, ειδικά από μικρούς φορείς όπου το κάθε άτομο καλείται να αναλάβει πολλούς ρόλους. Για το λόγο αυτό, όταν δε βρίσκονται άτομα με τις απαιτούμενες γνώσεις ή εμπειρία, προτείνεται να επιλέγονται όσοι διαθέτουν τα περισσότερα προσόντα και να εκπαιδεύονται κατάλληλα.
 • Εφόσον είναι εφικτό, προτείνεται να περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα άτομο με γνώσεις πληροφορικής στο προσωπικό του έργου.
 • Πριν ξεκινήσει το έργο προτείνεται η αξιολόγηση των γνώσεων πληροφορικής του προσωπικού που θα απασχοληθεί σε αυτό, αφού έχει προηγηθεί ο καθορισμός των γνώσεων που κρίνονται απαραίτητες. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η αποτύπωση των αναγκών κατάρτισης του προσωπικού και η εκπλήρωσή τους, πριν την έναρξη του έργου.
 • Πέρα από τις γνώσεις πληροφορικής, υπάρχουν και άλλες εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται από ένα έργο ψηφιοποίησης, όπως η μεταχείριση ευαίσθητων πρωτοτύπων, αντικειμένων μεγάλης αξίας κλπ. Η κατάρτιση του προσωπικού στα θέματα αυτά μπορεί να γίνει από τους υπεύθυνους για το περιεχόμενο.
 • Οι μικροί πολιτιστικοί οργανισμοί ίσως είναι σκόπιμο να αξιοποιήσουν την προσφορά βοήθεια από φοιτητές και εθελοντές, καθώς το προσωπικό τους είναι περιορισμένο.
 • Για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού, καλό είναι να τους παρέχονται όλα τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για τη δουλειά τους (οι περικοπές στον τομέα αυτό θα έχουν αρνητικές συνέπειες στο έργο), καθώς και γραπτές οδηγίες, ώστε να έχουν ένα κείμενο αναφοράς για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται.

Σχόλια

Οι απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία και οι διακριτοί ρόλοι των ατόμων που εργάζονται σε ένα έργο ψηφιοποίησης έχουν αναλυθεί στην παράγραφο "Ανθρώπινοι πόροι". Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι η επιλογή του υπεύθυνου έργου κρίνεται ως απόφαση ζωτικής σημασίας για την επιτυχία του έργου. Στις ευθύνες του συγκαταλέγονται οι παρακάτω:

 • Προγραμματισμός της εργασίας του προσωπικού
 • Οικονομική διαχείριση
 • Διαπραγματεύσεις συμφωνιών με τρίτους
 • Ενέργειες προβολής και προώθησης
 • Συνεργασία με τους κατόχους του πολιτιστικού περιεχομένου

Ακολουθεί ένα διάγραμμα όπου απεικονίζονται σχηματικά οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε όσους λαμβάνουν μέρος σε ένα έργο ψηφιοποίησης.

Σχήμα 7: Αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε όσους απασχολούνται σε ένα έργο ψηφιοποίησης

Είναι προτιμότερο να υπάρχει μια μικρή ομάδα ατόμων επαρκώς καταρτισμένων που θα δουλεύουν αποκλειστικά για το έργο, παρά πολλοί εργαζόμενοι οι οποίοι θα απασχολούνται περιστασιακά στο έργο. Η εξειδίκευση των εργαζομένων σε ένα συγκεκριμένο τομέα της διαδικασίας ψηφιοποίησης, μέσα από την απόκτηση γνώσεων και την ενασχόληση με αυτόν μπορεί να συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας, ωστόσο καλό είναι οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν όλα τα στάδια της ψηφιοποίησης. Η σάρωση ή η εισαγωγή μεταδεδομένων είναι τυποποιημένες διαδικασίες, οπότε η ενασχόληση των ατόμων που απασχολούνται εκεί και με άλλες εργασίες συμβάλλει στην αύξηση της ικανοποίησης του προσωπικού από την εργασία.

 
Προηγούμενη Σελίδα    Επόμενη Σελίδα

Εισαγωγή
Διαχείριση τη διαδικασίၠψηφιοποίησης
Ομάδα εργασίας
Εκπαίδευση του προσωπικού
Συνεργασία με τρίτους
Κόστος
Ενέργειες δημοσιοποίησης και προβολής του έργου