Εκτύπωση
Γενικά
Καλές Πρακτικές και Πρακτικές Οδηγίες
Σχεδιασμός του έργου ψηφιοποίησης
Επιλογή Περιεχομένου
Προετοιμασία για ψηφιοποίηση
Μεταχείριση των πρωτοτύπων
Ψηφιοποίηση
Διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου
Μεταδεδομένα
Ενέργειες ανάδειξης - προβολής
Πνευματικά Δικαιώματα
Διαχείριση έργων ψηφιοποίησης

Πρότυπα
Πρότυπα κειμένου
Πρότυπα εικόνας
Πρότυπα ήχου
Πρότυπα βίντεο
Πρότυπα τρισδιάστατου περιεχομένου
Πρότυπα μεταδεδομένων
Πρότυπα ταξινόμησης και ονοματολογίας

Τεχνικές Οδηγίες

Κέντρα Αριστείας
Λογισμικό ανάδειξης
καλών πρακτικών

Βήμα Συζητήσεων
Συντελεστές
 Διαδρομή: Αρχική Σελίδα > Γενικά > Διαχείριση έργων ψηφιοποίησης Σύνδεση   
  Διαχείριση τη διαδικασίၠψηφιοποίησης
    
 

Έν τυπικό έργο περιλαμβάνει τη ψηφιοποίησ εκατοντάδω ακόμ κၠχιλιάδων αντικειμένων.  στόχος είνၠ διαδικασία αυτή να γίνε αποδοτικ. Γι το λόγο αυτό απαιτείται  καθιέρωσ μιας ροής εργασιών,  οπο߁ θα μεγιστοποιεί τη παραγωγή το προσωπικού. Επιπρόσθετ,  σωστ σχεδίαση τη βάση δεδομένω το έργο κၠ συνεχށ καταχώρηση δεδομένω συντελού αποφασιστικά στην επιτυχία το έργο.

Οδηγίε

 • Καλό είνၠνα υπάρξε συμφωνία κၠκαταγραφ τω βημάτω απ τα οπο߁ απαρτίζετၠ διαδικασία τη ψηφιοποίησης ενός αντικειμένου, όπως
  • Ανάκτηση απ το μέρο στ οπο߁ φυλάσσεται
  • Προετοιμασία (καθαρισμός κλ)
  • Σάρωση, φωτογράφησ κၠγενικότερα ψηφιακ αποτύπωσ
  • Επιστροφ στην τοποθεσ߁ φύλαξη
  • Τεκμηρίωση
  • Αποθήκευση
  • Δημιουργία τω αρχείω προβολής απ το ψηφιακ αντίγραφ
  • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλεία
 • καθώ κၠοι υποστόχο γι κάθε βήμα, οι οποίοι μπορεί να τροποποιηθού κατά τη διάρκεια το έργο. Τα βήματα αυτά επιβάλλετၠνα ακολουθούντၠπιστ.
 • Προτείνετၠοι πληροφορίε σχετικ με τη πρόοδο το έργο να καταγράφοντα, ώστε να είνၠδυνατή  παρακολούθησ τη προόδο τη ψηφιοποίησης συγκεκριμένω αντικειμένων κၠ έλεγχο τη κατάστασης το έργο αν πάσα στιγμή.  αποθήκευση τω πληροφοριώ αυτώ είνၠπροτιμότερ να γίνετၠσε μι βάση δεδομένω, αλλά μπορεί να είνၠκၠέν απλό λογιστικ φύλλ  μι συλλοだεγγράφων. Το σημαντικ σε αυτή τη περίπτωσ δε είνၠ τρόπος αποθήκευση τω πληροφοριώ, αλλά  καθιέρωσ μιας διαδικασίၠ οπο߁ θα διασφαλίζε τη καταγραφ όλων τω ενεργειώ.
 • Καλό είνၠνα ληφθού νωρ߁ αποφάσει σχετικ με διαδικαστικά ζητήματα τη ψηφιοποίησης, όπως γι παράδειγμα αν τα πρωτότυπ θα μεταφέρονται στ χώρο ψηφιοποίησης σε καθημερινή, εβδομαδια߁ βάση  αν αντικείμεν.
 • Τα πρωτότυπ τα οπο߁ απαιτούν παρόμοιε διαδικασίε κၠρυθμίσει το εξοπλισμού γι τη ψηφιοποίησ τους συνιστάται να ομαδοποιούνται κၠνα ψηφιοποιούνται μαζί. Με το τρόπ αυτό μειώνετၠ χρόνος προετοιμασίၠκၠρύθμισης τω σαρωτώ, τω ψηφιακών φωτογραφικών μηχανώ κၠτο υπόλοιπο εξοπλισμού. Επίσης, καλό είνၠοι ρυθμίσει αυτ݁ να καταγράφοντα, ώστε να επαναληφθε ακριβώ  ψηφιοποίησ σε περίπτωσ απώλειας τω ψηφιακών αρχείω.
 • Οι διευθύνσει, τα τηλέφωνα κၠοι αντικαταστάτες τω εργαζομένω πο κατέχουν θέσεις κρίσιμης σημασίας γι το έργο (.. τεχνικ υποστήριξη) συνιστάται να είνၠδιαθέσιμ συνεχώ απ τη αρχή το έργο.
 • Προτείνετၠ σύστασ μιας συμβουλευτικής ομάδας γι το έργο  οπο߁ αποτελείτၠαπ ειδικούς κၠστόχος τη είνၠνα παρέχε καθοδήγηση κၠσυμβουλ݁ στην ομάδ διαχείριση το έργο.

Σχόλια

Όσ πι φιλόδοξο είνၠτο έργο τόσο πι επιτακτική είνၠ καθιέρωσ μιας συγκεκριμένη ροής εργασιών. Το αποτέλεσμα είνၠ εμφανށ αύξηση τη παραγωγικότητၠ οπο߁ αντισταθμίζε το χρόν πο επενδύθηκε στην προετοιμασία τη ροής εργασιών.

 
Προηγούμενη Σελίδα    Επόμενη Σελίδα

Εισαγωγή
Διαχείριση τη διαδικασίၠψηφιοποίησης
Ομάδα εργασίας
Εκπαίδευση του προσωπικού
Συνεργασία με τρίτους
Κόστος
Ενέργειες δημοσιοποίησης και προβολής του έργου