Εκτύπωση
Γενικά
Καλές Πρακτικές και Πρακτικές Οδηγίες
Σχεδιασμός του έργου ψηφιοποίησης
Επιλογή Περιεχομένου
Προετοιμασία για ψηφιοποίηση
Μεταχείριση των πρωτοτύπων
Ψηφιοποίηση
Διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου
Μεταδεδομένα
Ενέργειες ανάδειξης - προβολής
Πνευματικά Δικαιώματα
Διαχείριση έργων ψηφιοποίησης

Πρότυπα
Πρότυπα κειμένου
Πρότυπα εικόνας
Πρότυπα ήχου
Πρότυπα βίντεο
Πρότυπα τρισδιάστατου περιεχομένου
Πρότυπα μεταδεδομένων
Πρότυπα ταξινόμησης και ονοματολογίας

Τεχνικές Οδηγίες

Κέντρα Αριστείας
Λογισμικό ανάδειξης
καλών πρακτικών

Βήμα Συζητήσεων
Συντελεστές
 Διαδρομή: > Αρχική Σελίδα > Συντελεστές Σύνδεση   
  Συντελεστές
    
 
Υπεύθυνος έργου: Παπαθεοδώρου Θεόδωρος
 
Επιμέλεια κειμένων: Αναγνώστου Ελένη
Καρατζάς Εμμανουήλ
 
Επιμέλεια & Υλοποίηση Πύλης: Καζαντζή Αθανασία
 
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Μπιρμπίλης Θεόδωρος