Εκτύπωση
Γενικά
Καλές Πρακτικές και Πρακτικές Οδηγίες
Σχεδιασμός του έργου ψηφιοποίησης
Επιλογή Περιεχομένου
Προετοιμασία για ψηφιοποίηση
Μεταχείριση των πρωτοτύπων
Ψηφιοποίηση
Διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου
Μεταδεδομένα
Ενέργειες ανάδειξης - προβολής
Πνευματικά Δικαιώματα
Διαχείριση έργων ψηφιοποίησης

Πρότυπα
Πρότυπα κειμένου
Πρότυπα εικόνας
Πρότυπα ήχου
Πρότυπα βίντεο
Πρότυπα τρισδιάστατου περιεχομένου
Πρότυπα μεταδεδομένων
Πρότυπα ταξινόμησης και ονοματολογίας

Τεχνικές Οδηγίες

Κέντρα Αριστείας
Λογισμικό ανάδειξης
καλών πρακτικών

Βήμα Συζητήσεων
Συντελεστές
 Διαδρομή:Αρχική Σελίδα Σύνδεση   
  Εισαγωγικά Στοιχεία
    
 

Στην παρούσα ιστοσελίδα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του έργου «Οδηγός καλών πρακτικών για την ψηφιοποίηση και τη μακροπρόθεσμη διατήρηση του πολιτιστικού περιεχομένου στην Ευρώπη και οριζόντιο λογισμικό ανάδειξης καλών πρακτικών (με αξιοποίηση μεθοδολογίας benchmarking) σε εθνικό και διεθνές επίπεδο».

Πρόκειται για μια μελέτη η οποία μεταφέρει την Ευρωπαϊκή, κυρίως, εμπειρία, αλλά και εμπειρία από άλλες χώρες, όπως οι Η.Π.Α., ο Καναδάς και η Αυστραλία, για την ψηφιοποίηση και τη μακροπρόθεσμη διατήρηση του πολιτιστικού περιεχομένου, στα έργα που έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΕΠ ΚτΠ), αλλά και στα έργα ψηφιοποίησης που πρόκειται να γίνουν στο μέλλον. Με τον τρόπο αυτό η μελέτη, θα συντελέσει στον εναρμονισμό των έργων με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Το έργο υλοποιείται από το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 65 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» 2000-2006 του Γ' Κ.Π.Σ. (συγχρηματοδότηση 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 25% από Εθνικούς πόρους).


Ανακοινώσεις:

 • Είναι διαθέσιμη η σύντομη έντυπη έκδοση του Οδηγού Καλών Πρακτικών για την Ψηφιοποίηση και Μακροπρόθεσμη διατήρηση του πολιτιστικού περιεχομένου, συνοδευόμενη από το αντίστοιχο cd-rom.
 • Η διάθεση του Οδηγού γίνεται από:
  • Την Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας
   Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας
   Ναυάρχου Νικοδήμου 11 και Βουλής
   10557, Αθήνα
  • Το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων
   Κτήριο Β, Πανεπιστήμιο Πατρών
   Ρίο - Πάτρα, 26500
 • Είναι διαθέσιμη η πλήρης έκδοση του Οδηγού και σε ηλεκτρονική μορφή. (~2MB)
 • Πληροφορίες για την Ημερίδα: "Ψηφιοποίηση Πολιτιστικού Περιεχομένου Καλές Πρακτικές και θέματα Πνευματικών Δικαιωμάτων"